Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keel algajatele 0-A1.1

Saksa keel algajatele 0-A1.1 koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Saksa keele omandamine sellisel määral, et õpilane saaks hakkama igapäevases lihtsamas suhtluses.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja selleks vajalike hääldusreeglite, sõnavara ning grammatika algteadmiste omandamisel ja kinnistamisel. Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks.

Saksa keel algajatele 0-A1.1 lõpetanu:

  • räägib endast ja oskab sellest ka kirjutada,
  • saab hakkama restoranis ja supermarketis sisseostude tegemisega,
  • tunneb kella ja oskab kokku leppida kohtumisi ning üürida korterit.

Neid oskusi toetavad omandatud teadmised grammatikast ja õpitud sõnavara.

Sihtgrupp:

Saksa keel algajatele 0-A1.1 sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kes ei ole varem saksa keelt õppinud või kellel on selles keeles väga vähesed algteadmised.
Oluline on valmidus õppimisele aega leida ja pühenduda, olgu see siis sõnavara omandamisel või grammatikareeglite selgeks õppimisel.

Hea teada: Saksa keelt kõneleb emakeelena enam kui 90 miljonit inimest. Riigikeeleks on saksa keel nii Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Luksemburgis ja Liechtensteinis.

Õppekava maht sügispoolaastal on 58 akadeemilist tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 iseseisva töö tunnist.
Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Saksa keel algajatele 0-A1.1 koolituse sisu:

Kursusel kasutame põhiliselt õpikut Themen Aktuell 1, millele lisanduvad õpetaja koostatud materjalid.
Võtame läbi õpiku esimese osa, mis sisaldab õppetükke Lektion 1-5.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
Lektion 1 – Esimesed kontaktid.
Tervitamine, esitlemine, helistamine, arvutamine, elukutsest ja päritolust rääkimine;
Lektion 2 – Esemed kodus ja majapidamises.
Esemete nimetamine ja kirjeldamine, hindadest rääkimine, parandamine;
Lektion 3 – Söömine ja joomine.
Toitumisharjumuste kirjeldamine, restoranis tellimine ja maksmine, kiituste ja kaebuste esitamine, toiduainete ostmine;
Lektion 4 – Vaba aeg.
Info küsimine, kohtumiste kokkuleppimine, postkaardi kirjutamine;
Lektion 5 – Elamine.
Korterite kirjeldamine, sisustusest rääkimine, keeldudest informeerimine, postkaardi saatmine;

Grammatika:

Lausete ja küsilause moodustamine, käskiv kõneviis, verbi pööramine olevikus, eitus, määrav ja umbmäärane artikkel, käänded, eessõnade kasutamine, omastav asesõna, modaalverbide tähendus ja kasutamine, lahutatava eesliitega verbid, kellaaeg jm.

Tundides arendatakse nii hääldamis-, rääkimis-, kuulamis- lugemis- kui kirjutamisoskust.
Õppetöös kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub pidevalt koolituse vältel vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ning grammatikaharjutuste kaudu.
Koolituse lõpus tehakse kokkuvõttev kirjalik test oma teadmiste kontrolliks.

Hindamiskriteeriumid:
Testi sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.
___________________________________________________

Aeg

esmaspäeviti
30. september - 16. detsember 2024
kell 17.30-19.45

Maht

39 akadeemilist tundi

Hind

293 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee