Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Väärtused

Tallinna Rahvaülikool on linna ametiasutuse hallatav asutus, mis pakub laiemale avalikkusele erinevaid kõrgetasemelisi ja mitmekesiseid enesetäiendamise, vaba aja sisustamise ning sotsiaalsete kontaktide loomise võimalusi.

See toimub nii teoreetiliste kui praktiliste koolituste näol ning olenemata osaleja east ega haridustasemest. Laiemas plaanis soovime oma tegevusega mitmekesistada koolitusturgu ja väärtustada elukestvat õpet.

Meie põhiväärtusteks on professionaalsus, avatus, eneseareng ja hoolivus.

Professionaalsus

Rahvaülikooli iseloomustab koolituste hea maine ja hoolikalt valitud kõrgetasemelised koolitajad. Meie koolitustel osalenute tagasiside on väga hea (2023. aastal 4,5 punkti 5,0-st). Koolitajad ja juhendajad on oma eriala professionaalid või kirglikud asjatundjad, kel on nii koolituskogemused kui väga head suhtlemisoskused.

Me tunneme suurt huvi kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu laiemalt. Oleme head organisaatorid ja omame pikaajalisi põhjalikke teadmisi vabaharidusliku koolituse korraldamisest. Hoiame ennast pidevalt kursis täiskasvanuhariduse valdkonna uuendustega.

Asjaajamises oleme sõbralikud ja korrektsed ning püüdleme paremate tulemuste ja lahenduste poole. Rahvaülikool lähtub oma tegevuses kindlatest kvaliteedi põhimõtetest, mida tõestab ka meile omistatud rahvusvaheline kvaliteedimärk EQM.

Avatus

Rahvaülikooli on õppima oodatud kõik, puuduvad sisseastumiseksamid ja eelneva haridustaseme nõue, samuti pole piiratud koolitustel osalemiste arv. Õppimine on hinde- ja hinnangutevaba. Meil on väga lai ja mitmekesine õppimisvõimaluste valik (üle 10 valdkonna), mille seast iga huviline leiab oma.

Oleme uuendusmeelsed ja loomingulised, võimelised kohanduma ümbritsevate muudatustega. Meile saab alati teha ettepanekuid uute koolitusideede ja –koolitajate osas. Küsime alati pärast koolituse lõppemist ausat tagasisidet, sest igaühe arvamus loeb. Võimaluste piires arvestame meile tulnud ettepanekute ja soovitustega.

Töötame selle nimel, et vabaharidus oleks ühiskonnas enam nähtav ja kõigile kättesaadav. Teeme suure heameelega arengule suunatud koostööd, kuuludes Eesti Rahvaülikoolide Liitu ja Eesti Vabaharidusliitu. Osaleme rahvusvahelises koostöös ja külastame aktiivselt teisi rahvaülikoole Euroopas ning võtame rõõmsal meelel vastu külalisi nii Eestist kui kaugemalt.

Eneseareng

Soovime oma tegevusega esile tõsta elukestva õppimise olulisust meie riigis ja ühiskonnas. Selleks toome esile rahvaülikooli aasta koolitajaid ja õppijaid, osaleme täiskasvanud õppija nädala sündmustel ja pakume oma koolitajatele ja juhendajatele enesetäiendamise ning koostöö võimalusi.

Koostöös koolitajatega püüame igati arvestada meie koolitustel osalejate vajaduste ja huvidega, korraldame huvi korral lisa- ja jätkukoolitusi ning hoolitseme selle eest, et koolituste valik oleks alati laiapõhjaline ja mitmekesine. Seisame selle eest, et inimestel oleks pidevalt võimalusi tegeleda oma huvialadega ja järjest enam täiskasvanuid leiaks tee tagasi rahvaülikooli ja teistelegi õpiradadele.

Oleme uudishimulikud ja huvitume maailmas toimuvast. Hoiame end kursis oma koolitusvaldkonnas toimuvaga ja osaleme ka ise oma vabal ajal mitteformaalses õppes.

Hoolivus

Austame oma töötajaid, koolitajaid ja õppijaid ning arvestame üksteisega, oleme suhtluses toetavad ja sõbralikud. Märkame töötajaid ja koolitajaid nende sünnipäevadel, jõulude ajal ja muudel olulistel tähtpäevadel. Tunnustame ja toetame oma koolitajaid, korraldame ühiseid väljasõite ja õppekäike.

Tegeleme järjekindlalt ka töö- ja õpikeskkonna parendamisega, et kõik tunneksid end Rahvaülikoolis meeldivalt ja turvaliselt.

Rahvaülikoolis õppimist iseloomustab õppijakesksus, klassiruumides tekib sageli teistega koos ühtehoidev ja turvaline kogukonnatunne. Lisaks uutele oskustele ja teadmistele tekivad uued tuttavad ja sõbrad, kasvab omavaheline kuuluvustunne. Sõbraliku, turvalise ja meeldiva õhkkonna loomine on meie jaoks oluline eesmärk.

Eesmärgid

  1. Koolituste kvaliteedi parandamine, uute teemade ja lektorite kaasamine.
  2. Reageerimine ühiskonna vajadustele ja uutele nõudlustele koolitusturul.
  3. Personali koolitus ja nende kvalifikatsiooni tõstmine.