Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B1.1

Inglise keel B1.1 kursus sobib neile, kes on läbinud elementaartaseme A2. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on võimalik see vahetada mõne teise inglise keele kursuse vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Pre-intermediate.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Inglise keel B1.1 kursuse sisu:

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1–6:

Grammatika:

 • abitegusõnad, aegade kordamine, küsisõnad;
 • kestev olevik, have/have got;
 • lihtminevik, kestev minevik;
 • much/many, some/any, something/someone/somwhere;
 • would like to, erinevad tuleviku väljendamise vormid;
 • küsimuste esitamine;
 • modaaltegusõnad (kohustused ja lubadused);
 • omadussõnade võrdlusastmed, as..as.

Sõnavara, suhtlemine:

 • suhtlusväljendid;
 • meeldivad tegevused, sport ja vaba aeg;
 • arvude ja kuupäevade kordamine;
 • oma arvamuse esitamine, lühivastused;
 • toidu, linnade ja inimeste kirjeldamine;
 • ettepanekute tegemine, kahtluse väljendamine;
 • reisimine, transport, ilmastikuolud.

Inglise keel B1.1 kursuse lõpetaja:

 • väljendab oma mõtteid tuttavatel teemadel erinevate eluvaldkondade kohta;
 • arutleb igapäevateemadel;
 • vahetab informatsiooni oma perekonna, elutingimuste ja töö kohta;
 • teeb kirjalikke märkmeid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht  on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvst tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäeviti
24. jaanuar - 17. aprill 2024
kell 9.30–11.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee