Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel A2.2

Prantsuse keel A2.2 koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Prantsuse keele A2.2 koolituse eesmärgiks on tugevdada õpilaste prantsuse keele algtaset, veelgi paremini omandada hääldust ja eneseväljendust, samuti kõnest arusaamist.

Prantsuse keel A2.2 koolituse lõpetaja:

 • väljendab end koolitusel läbitud teemadel ja suudab avaldada oma arvamust;
 • saab aru lihtsamatest prantsusekeelsetest tekstidest talle tuttavatel teemadel;
 • esitab küsimusi talle tuttavatel teemadel.

Sihtgrupp:

Prantsuse keele A2.2 koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes on õppinud eelnevalt vähemalt 130 tundi ja omandanud prantsuse keele baasteadmised (põhilised hääldusreeglid, peamiste tegusõnade pööramine olevikus, nimisõna artiklid, enda ja oma perekonna esitlemine, huvialad, tervitused, jms).

Õppekava maht sügispoolaastal on 54 akadeemilist tundi, mis koosneb 36 kontakttunnist ja 18 tunnist iseseisvast tööst.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Grupis on maksimaalselt 10 osalejat.

Prantsuse keel A2.2 koolituse sisu:

Tundides kasutatakse erinevaid teksti-, audio- ja videomaterjale samuti õpetaja poolt koostatud harjutusi.

 • A 2.1 koolituse raames omandatu kordamine;
 • siduvad asesõnad (qui, que, où);
 • võrdlemine (omadussõna, määrsõna, nimisõna ja tegusõna abil);
 • omastavad asesõnad (le mien, la mienne, etc)
 • lähim tulevik (futur simple);
 • tingimuste esitamine si abil;
 • käskiv kõneviis;
 • subjunktiiv (le subjonctif)

Sõnavara, suhtlemine:

 • era- ja tööalane elu, vaba aeg (jätk);
 • mälestustest rääkimine, portreteerimine (jätk);
 • linna- ja maapiirkondadega seonduv sõnavara (jätk);
 • looduse ja ökoloogilise eluviisiga seonduv sõnavara;
 • oma arvamuse avaldamine, põhjuse-tagajärje seosed;
 • tuttaval teemal tekstist arusaamine.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja kirjaliku lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub tundides pidevalt vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ning grammatikaharjutuste ja tehtud kodutööde kaudu.

Hindamiskriteeriumid:
Lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.


Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Laura Talvet on superkoolitaja! Hea, lahke ja professionaalne. Väga meeldiv, rahulik, toetav suhtumine õpilastesse”.
“Mulle väga meeldis, et tihti pärast lühipausi vaatasime ja kuulasime videosid või laulsime. See aitas kenasti tunniteemasid kinnistada ja samas ka pinget maha võtta.”
“Õpetaja on väga meeldiv. Lisaks keelele sai teavet ka Prantsusmaa kultuuri ja tavade kohta”.

Aeg

esmaspäeviti
23. september - 16. detsember 2024
kell 17.30-19.45

tunde ei toimu 21. oktoobril

Maht

36 akadeemilist tundi

Hind

270 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee