Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Prantsuse keel A1.2

Prantsuse keel A1.2 koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse eesmärgiks on kasutada eelmistel tasemetel omandatud teadmisi, täiustada hääldust, suulist ja kirjalikku eneseväljendust, samuti kõnest arusaamist.

Prantsuse keel A 1.2 koolituse lõpetaja:

 • räägib lihtsamatel teemadel, nt endast, oma päevarutiinist, huvialadest, reisimuljetest, jne;
 • saab aru lihtsamatest prantsusekeelsetest tekstidest talle tuttavatel teemadel;
 • esitab küsimusi talle tuttavatel teemadel oma kaaslastele.

Sihtgrupp:

Prantsuse keele A1.2 koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes on õppinud eelnevalt vähemalt 70 tundi ja on omandanud prantsuse keele baasteadmised (põhilised hääldusreeglid, peamiste tegusõnade pööramine olevikus, nimisõna artiklid, enda ja oma perekonna esitlemine, huvialad, tervitused, jms).

Õppekava maht sügispoolaastal on 54 akadeemilist tundi, mis koosneb 36 kontakttunnist ja 18 tunnist iseseisvast tööst.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 10 osalejat.

Prantsuse keel A1.2 koolituse sisu:

Koolitusel kasutatakse erinevaid teksti- audio- ja videomaterjale ning õpetaja koostatud materjale.

Grammatika:

 • tegusõna olevik (jätk),
 • omadussõnad ja nende võrdlusastmed (jätk),
 • näitavad asesõnad (ce, cet, cette, ces),
 • artiklid (jätk), osastav artikkel, artikli ärajätmine,
 • eessõnad (jätk),
 • tegusõna minevik (passé composé, imparfait),
 • lähim tulevik (futur proche).

Sõnavara, suhtlemine:

 • enda, oma pere/tuttavate iseloomustamine (jätk),
 • kellaajad ja numbrid (jätk),
 • oma päeva/nädala kirjeldamine,
 • reisidega seotud sõnavara ja eneseväljendus,
 • tuttaval teemal tekstist arusaamine.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kokkuvõtva kirjaliku lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Hindamiskriteeriumid:
Lõputesti sooritamine vähemalt 60 % ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.


Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Laura Talvet on superkoolitaja! Hea, lahke ja professionaalne. Väga meeldiv, rahulik, toetav suhtumine õpilastesse”.
“Mulle väga meeldis, et tihti pärast lühipausi vaatasime ja kuulasime videosid või laulsime. See aitas kenasti tunniteemasid kinnistada ja samas ka pinget maha võtta.”

Aeg

kolmapäeviti
25. september - 18. detsember 2024
kell 17.30-19.45

Tunde ei toimu 23. oktoobril

Maht

36 akadeemilist tundi

Hind

270 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee