Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele 0-A1.1

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse eesmärgiks on omandada hispaania keele algteadmised. Õpime hääldust, kuidas tutvustada ennast ja teisi, kuidas kirjeldada ümbrust ning saada hakkama väga lihtsates igapäevaolukordades.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 lõpetanu:

 • on omandanud algteadmised hispaania keele hääldusest ja grammatikast;
 • mõistab ja kasutab väga lihtsaid fraase ja väljendeid;
 • küsib ja jagab informatsiooni tuttavatel teemadel;
 • loeb väga lihtsaid tekste õpitud teemadel;
 • tunneb numbreid 1-100;
 • nimetab asju enda ümber;
 • esitab väga lihtsaid küsimusi

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud neile, kes ei ole varem hispaania keelt õppinud.

Õppekava maht sügispoolaastal on 58 akadeemilist tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 iseseisva töö tunnist.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Hispaania keel algajatele 0-A1.1 sisu:

Koolitusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi. Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskusi.
Tundides kasutatakse materjale erinevatest õpikutest ja mitmesuguseid teksti-, audio- ning videomaterjale, samuti õpetaja poolt koostatud harjutusi.

Sõnavara ja suhtlemine:

 • Tervitamine ja hüvasti jätmine.
 • Enda tutvustamine (nimi, päritolu, tegevusala).
 • Maad ja rahvad.
 • Keeled.
 • Tegevusalad ja elukutsed.
 • Igapäevased tegevused.
 • Arvud 1-100.
 • Klassi sisustus ja õppevahendid.
 • Värvid.

Grammatika:

 • Hispaania keele tähestik, hääldus.
 • Isikuline asesõna.
 • Reeglipärane tegusõna.
 • Ebareeglipärased tegusõnad ser ja tener.
 • Nimisõna ja omadussõna sugu.
 • Määrav ja umbmäärane artikkel.
 • Ainsus ja mitmus.
 • Jutustav lause ja küsilause.
 • Küsisõnad: ¿Qué? ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuántos?
 • Eessõna funktsioon, eessõnad, „en“ ja „de“.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja lõputesti positiivne sooritamine.

Hindamismeetodid:
Tulemuste hindamine toimub pidevalt kursuse vältel vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ning grammatikaharjutuste kaudu.
Koolituse lõpus tehakse kokkuvõttev kirjalik test oma teadmiste kontrolliks.

Hindamiskriteeriumid:
Lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

teisipäeviti
24. september - 17. detsember 2024
kell 17.30 - 19.45

Maht

39 tundi

Hind

293 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum