Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti keel algajatele inglise keele baasil

Eesti keele kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad või on väga vähesed teadmised eesti keelest. Kursusel kasutatakse õpikut „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1“ ( I. Mangus, M. Simmul), e-keskkonda Keeleklikk ja õpetaja poolt koostatud materjale.

Kursuse eesmärk on omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel end igapäevasituatsioonides väljendada.

Eesti keele kursus algajatele teemade lõikes:

 • viisakusväljendid;
 • rahvused, riigid ja keeled;
 • nädalapäevad ja kuud;
 • kellaaeg;
 • igapäevategevused;
 • perekond;
 • elukoht ja amet;
 • kohtumise kokkuleppimine;
 • kohvikus tellimine.

 Grammatika:

Arvsõnad, isikulised asesõnad, küsisõnad, ajamäärused, järgarvud, ma- ja da- infinitiiv, verbi pööramine olevikus, nimisõnade põhivormid, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded.

Kursuse lõpetaja:

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada;
 • oskab vastata lihtsatele küsimustele enda ja oma pereliikmete kohta;
 • saab hakkama toidu tellimise ja kohtumiste kokkuleppimisega.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril on 78 tundi, mis koosneb 52 kontakttunnist ja 26 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Estonian for beginners

Course is intended for those who have no previous knowledge of Estonian. It develops all four skills: reading, writing, speaking and listening. The textbook used in the class is Tere! (I. Mangus, M. Simmul 2015). Additional materials (e.g. Keeleklikk) are also used.

The overall aim of this course is to enable the learner to manage in everyday language situations.

Content of the course:

Topics:

 • pronunciation;
 • common greetings and everyday expressions;
 • countries, nationalities and languages;
 • months and days of the week;
 • telling the time;
 • everyday activities;
 • family;
 • setting up a meeting with a friend;
 • ordering food and beverages.

Grammar

Numerals, personal pronouns, interrogatives, verb conjugation in present tense, locative cases, the plural of nouns, infinitives, nominative, genitive and partitive case, adverbs of time, ordinal numbers.

Learning outcomes:

 • can understand and use common everyday expressions and simple phrases;
 • can introduce themselves and other people and can ask and answer questions about personal details (such as where they are from, where they live and work etc);
 • able to order food and beverages and set up a meeting with a friend.

Scope of the course is 52 academic contact hours with 26 hours of additional independent work.
Assessment criteria is in the form of conversations, oral and written translations, weekly preparation of conversation topics and written grammar exercises.
Minimum attendance rate of 75% is needed to complete the course.
Upon request a certificate is awarded for successful completion of the course.

Principles of the organisation of studies

Eesti keele kursus, inglise keele baasil, on mõeldud neile, kellel puuduvad või on väga vähesed teadmised eesti keelest. Kursuse eesmärk on omandada keeleteadmised, mis aitavad end igapäevasituatsioonides väljendada.

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti
06. veebruar – 02. mai 2024
kell 09.30–11.00

on Tuesdays and Thursdays
February 6th – May 2nd 2024
time 9:30–11:00

Maht

52 akadeemilist tundi
52 academic hours

Hind

390 eurot
võimalik tasuda ühes või kahes osas

390 euros

Koolitusjuht

Erena Reilent

5887 7165

erena.reilent@kultuur.ee