Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keel algajatele 0-A1.1

Saksa keele algajate 0-A1.1 kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kes ei ole varem saksa keelt õppinud või kellel on selles keeles vähesed algteadmised.
Oluline on valmidus õppimisele aega leida ja pühenduda, olgu see siis sõnavara omandamisel või grammatikareeglite selgeks õppimisel.
Kursusel kasutame põhiliselt õpikut Themen Aktuell 1 ja samuti õpetaja poolt koostatud materjale.

Hea teada: saksa keelt kõneleb emakeelena umbes 90 miljonit inimest. Riigikeeleks on saksa keel nii Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Luksemburgis ja Liechtensteinis.
Keeleoskus on vabadus!

Saksa keel algajatele 0-A1.1 kursuse eesmärk:

Kursuse eesmärk on keele omandamine sellisel määral, et õpilane saaks hakkama igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja selleks vajaliku sõnavara ning grammatika algteadmiste omandamisel ja kinnistamisel. Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks.
Kursusel arendatakse nii hääldamis-, rääkimis-, kuulamis- lugemis- kui ka kirjutamisoskust.

Õppetöös kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Saksa keel algajatele 0-A1.1 kursuse sisu:

Võtame läbi õpiku esimese osa, mis sisaldab õppetükke Lektion 1-5.

Käsitlust leiavad järgmised sõnavara teemad:

 • Lektion 1 – Esimesed kontaktid
  Tervitamine, esitlemine, helistamine, arvutamine, elukutsest ja päritolust rääkimine.
 • Lektion 2 – Esemed kodus ja majapidamises
  Esemete nimetamine ja kirjeldamine, hindadest rääkimine, parandamine.
 • Lektion 3 – Söömine ja joomine
  Toitumisharjumuste kirjeldamine, restoranis tellimine ja maksmine, kiituste ja kaebuste esitamine, toiduainete ostmine.
 • Lektion 4 – Vaba aeg
  Info küsimine, kohtumiste kokkuleppimine, postkaardi kirjutamine.
 • Lektion 5 – Elamine
  Korterite kirjeldamine, sisustusest rääkimine, keeldudest informeerimine, postkaardi saatmine.

Grammatika:

Lauseehitus, küsilause moodustamine, käskiv kõneviis, verbi pööramine olevikus, artikkel, eitus, omastav artikkel, akkusativ, verbid vokaalimuutusega, modaalverbid möchten, können, müssen, dürfen, lahutatava eesliitega verbid, kellaajad, näitavad asesõnad, umbmäärased asesõnad, kohaandmed jm.

Saksa keel algajatele 0-A1.1 kursuse lõpetanu:

 • räägib endast ja kirjutab postkaarti;
 • saab hakkama restoranis ja supermarketis sisseostude tegemisega;
 • tunneb kella ja oskab kokku leppida kohtumisi ning ka korterit üürida.

Neid oskuseid toetavad omandatud teadmised grammatikast ja õpitud sõnavara.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht I semestril 50 tundi, mis sisaldab 36 kontakttundi ja 14 tundi iseseisvat tööd .
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmapäeviti
02. oktoober - 18. detsember 2023
kell 17.30–19.45

Maht

36 tundi

Hind

252 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Registreeru

Saksa keel algajatele 0-A1.1