Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keel algajatele

Kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kes ei ole varem saksa keelt õppinud või kellel on saksa keeles vähesed algteadmised.

Hea teada: Saksa keelt kõneleb emakeelena umbes 100 miljonit inimest. Riigikeeleks on saksa keel nii Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Luksemburgis ja Liechtensteinis.

Kursuse sisu:
Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks.
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis- lugemis- ja kirjutamisoskust. Kursuse eesmärk on keele omandamine sellisel määral, et õpilane saaks hakkama igapäevases lihtsamas suhtluses.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ning selleks vajaliku sõnavara ja grammatika algteadmiste omandamisel ja kinnistamisel.
Õppetöös kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 12 tundi.

Kursusel kasutame põhiliselt õpikut „Themen Aktuell 1“.

Võtame läbi esimese osa, mis sisaldab õppetükke 1-5.
Käsitlust leiavad järgmised teemad:
Lektion 1 – Esimesed kontaktid.
Tervitamine, esitlemine, helistamine, arvutamine, elukutsest ja päritolust rääkimine;
Lektion 2 – Esemed kodus ja majapidamises.
Esemete nimetamine ja kirjeldamine, hindadest rääkimine, parandamine;
Lektion 3 – Söömine ja joomine.
Toitumisharjumuste kirjeldamine, restoranis tellimine ja maksmine, kiituste ja kaebuste esitamine, toiduainete ostmine;
Lektion 4 – Vaba aeg.
Info küsimine, kohtumiste kokkuleppimine, postkaardi kirjutamine;
Lektion 5 – Elamine.
Korterite kirjeldamine, sisustusest rääkimine, keeldudest informeerimine, postkaardi saatmine;

Grammatika:
Lauseehitus, küsilause moodustamine, käskiv kõneviis, verbi pööramine olevikus, artikkel, eitus, omastav artikkel, akkusativ, verbid vokaalimuutusega, modaalverbid “möchten, können, müssen, dürfen“ , lahutatava eesliitega verbid, kellaajad, näitavad asesõnad, umbmäärased asesõnad, kohaandmed jm.

Keeleoskus on vabadus. Kursuse lõpetanu oskab endast rääkida ning postkaarti kirjutada, saab hakkama restoranis ja supermarketis sisseostude tegemisega, tunneb kella ning oskab kokku leppida kohtumisi ja ka korterit üürida.
Neid oskuseid toetavad omandatud teadmised grammatikast ja õpitud sõnavara.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus. Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Saksa keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

esmapäeviti kell 17.30 - 19.45
30. september - 16. detsember 2019 -kohad täis

Maht

36 tundi

Hind

169 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Saksa keel algajatele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis