Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Norra keel A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Õppetöö aluseks on õpik ”På Vei”.

Norra keele A1.1 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Keskendutakse ka hääldusele ning esmaste grammatikateadmiste omandamisele.

Sõnavara ja grammatika teemad:

  • tähestik, eriliste häälikute ja häälikukombinatsioonide hääldamine norra keeles, enese tutvustamine, päritolu;
  • küsisõnad, asesõnad, sõnade järjekord lauses ja oleviku moodustamine;
  • perekond, pereliikmed, isikulised asesõnad, s-omastav;
  • minu päev, kellaajad, tegusõnad, määrsõnad, arvsõnad;
  • toiduained, nimisõnade artiklid, määramata vorm;
  • tegevused, nimisõnade määratud vorm, kindla eessõnaga tegusõnad;
  • poes, pangas, raamatukogus, nimi-ja asesõnad, abitegusõnad, järgarvud.

Norra keele A1.1 kursuse lõpetaja:

  • saab aru lihtsamast norrakeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel ja moodustab lihtsamaid lauseid;
  • tutvustab ennast ja oma peret;
  • ning räägib lihtsalt ja lühidalt teemadel nagu minu päev, lemmiktoidud, poe, panga külastamine.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Aeg

esmaspäeviti
26. september - 12. detsember 2022
kell 17.30 - 19.45

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

II korruse väike klass