Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kvaliteedi tagamise alused

Tallinna Rahvaülikool lähtub täiskasvanutele täiendus- ja huvikoolituse korraldamisel asutuse põhimäärusest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja asutuse õppekorralduse alustest.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Tallinna Rahvaülikooli õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
 • Õppekavad on avalikustatud asutuse kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

 • Tallinna Rahvaülikooli koolitajatel on erialane ettevalmistus või töökogemus ja/või koolitamise kogemus õpetataval erialal. Info iga koolitaja hariduse ja töökogemuse kohta on avaldatud vastava õppekava juures asutuse kodulehel.
 • Koolitajatel on soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse või täiskasvanute koolitamise kogemus.
 • Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, vajadusel tehakse muudatused edasistes koolitustes.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Tallinna Rahvaülikooli õppetöö toimub kolmes õppehoones, kus õpperuumid on kohandatud täiskasvanutele täienduskoolituse ja huviringitegevuse läbiviimiseks.
 • Õpperuumid on kujundatud ja sisustatud vastavalt koolituse eesmärgile ja sisule. Olemas on õppetööks vajalikud vahendid: vajadusel ümbertõstetav mööbel, esitlustehnika, õppeköögis köögitehnika ja nõud, arvutiklassis arvutid õppetööks vajalike programmidega jne.
 • Õppijatel on võimalus kasutada internetiühendust.
 • Mõnikord korraldatakse koolitusi ka väljaspool oma õpperuume. Sellisel juhul jälgitakse, et tagatud oleks kõik õppetööks vajalikud tingimused.
 • Õppekeskkonna kujundamisel küsitakse ja võetakse arvesse koolitajate ja õppijate tagasisidet.

Tagasiside kogumine

 • Koolituse kestel kogutakse õppijatelt ja koolitajatelt suulist tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatused, et tagada koolituse kõrge kvaliteet.
 • Koolituse lõpus küsitakse õppijatelt kirjalikku tagasisidet, mis täidetakse olenevalt koolitusest kas viimases tunnis kohapeal paberil või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse sisu, koolitaja, õppekeskkonna ja koolituse korralduse kohta. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, seda analüüsitakse ning tulemuste põhjal viiakse vajadusel edasistes koolitustes sisse muudatused.