Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Soome keele veebipõhine algkursus: Igapäevane soome keel (A0 – A1)

Veebipõhine kursus toimub keskkonnas Zoom. Kursusel saab osaleda 4 – 6 inimest.

Õpingute alustamiseks eeltingimusi ei ole.

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse erinevate keeleliste toimingute (lugemise, rääkimise, ümberjutustamise, lühiesseede kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.
Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.

Kursuse sisu:

Tunnid 1-4
Teema: Viisakusväljendid. Soome administratiivne jaotus.
Grammatika: Tähestik. Hääldusalused: pikad ja lühikesed vokaalid, sulghäälikute hääldus, sõna rõhk.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 5-6
Teema: Small talk. Isikuandmed.
Grammatika: Olla-verb. Eitussõnad. Ainsuse possessiivsufiksid. Ains. omastava käände moodustamine
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused..

Tunnid 7-8
Teema: Enese ja kaaslaste tutvustus.
Grammatika: Asesõnad. -ko/-kö küsimuse moodustamine. Ains. osastava käände moodustamine
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 9-12
Teema: Pereliikmed ja sugulased. Suhtlusvõrgustik.
Grammatika: Käändsõna astmevaheldus, tüvevaheldus. Ains. sisseütleva käände moodustamine. Mitmuse possessiivsufiksid
Meetod: Oma perekonna kirjeldus: kirjalik ettevalmistus ja suuline esitlus.

Tunnid 13-14
Teema: Inimese kultuuriline kirjeldamine. Oma kodukandi presentatsioon.
Grammatika: Tegusõna. Ülevaade verbitüübistikust. Verbi algvormi tunnused. Pööramine kindla kõneviisi jaatavas kõnes.
Meetod: Kirjalik ettevalmistus ja suuline esitlus.

Tunnid 15-16
Teema: Harrastused. Vaba-aeg.
Grammatika: Küsisõnad.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 17-18
Teema: Päevakava. Nädala sündmuste planeerimine.
Grammatika: Arvsõnad, järgarvud. Aja väljendamine: nädalapäevad, kellaajad, kuud, kuupäev.
Meetod: Päeva/nädalakava koostamine ja jutustamine.

Tunnid 19-20
Teema: Kohvikus.Turul. Toidupoes.
Grammatika: Käskiv kõneviis.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 21-24
Teema: Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.
Grammatika: Negatiivne verb. Astmevaheldus tegusõnades. pitää/ tykätä-verbirektsioon.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 25-28
Teema: Siseruumid, mööbliesemed.
Grammatika: Potentsiaal, jos, kun, kuin; sitten, silloin, siis, niin.
Meetod: Piltide alusel jutustamine.

Tunnid 29-30
Teema: Mõni laul ja palju vanasõnu.
Grammatika: Peamiste grammatikavormide kordamine.
Meetod: Grammatikaharjutused.

Koolituse lõpetanu:

  • Saab aru igapäevastest väljenditest, fraasidest ja lühikestest lausetest; tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades.
  • Oskab ennast ja teisi tutvustada, rääkida oma elukohast, harrastustes, päevaplaanidest ning vastata sama ringi küsimustele.
  • Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
  • Reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele.
  • Mõistab loetut endale tuttaval teemal.
  • Kirjutab lühikesi tekste (kuni 100 sõna) õpitud temaatika piires.

Materjalid, mis saadetakse õppijale e-postiga.

Aluseks on järgmised allikad:
Kristiina Kuparinen. Sun Suomi. Kustannusosakeyhtiö Otava. 2018.
Kadri Jaanits, Maarja Keba. Harjutusi ja teemasid väljendite õpetamiseks soome keele tunnis.
Marjukka Kenttälä. Suomi sujuvaksi 1. Gaudeamus 2007.
Taimi Roos. Puhutteko suomea? Kirjastus “Valgus”. 1981.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/05/26/mun-suomi-jotta-ymmartaisit-suomea-paremmin

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

teisipäev ja neljapäev
2. juuni - 23. juuli 2020, va 23. juuni
kell 18.00 - 19.30

Maht

30 tundi

Hind

195€

Koolitusjuht

Tiina Rugo


5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee