Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Soome keele algkursus A0 – A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих), jätk

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl. Õppijaid suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, jutustama, ümber jutustama, instseneerima jne).

Õppimist toetab kujundav hindamine. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis.

Eeltingimusi kursusel osalemiseks ei ole.

Koolituse lõpetanu:

 • saab aru igapäevastest väljenditest, fraasidest ja lühikestest lausetest; tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades
 • oskab ennast ja teisi tutvustada, rääkida oma elukohast, tööst, ilmast ning vastata sama ringi küsimustele
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama
 • reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele
 • mõistab loetut endale tuttaval teemal
 • kirjutab lühikesi tekste (kuni 100 sõna) õpitud temaatika piires

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Kурс финского языка для начинающих (уровень A0 – A1)

На курсе финского языка основное внимание уделяется овладеванию обиходным языком.
Целью является научиться понимать простейшие тексты и быть способным ясно и понятно выражать себя в обыденных ситуациях.
На начальном этапе обучения тематика обучения связана со сферой обслуживания в гостинице, в ресторане и баре, ориентировкой по карте города и т.д. При общении с коллегами целью ставится умение рассказывать о себе и своей семье.
В ходе курса создаётся основа для понимания главных грамматических структур (числа, время, даты, склонение имён существительных, спряжение глаголов в настоящем времени). Особое внимание обращается на основы произношения, чтобы ощутительно уменьшить искажения, которые могут возникнуть от сильного акцента. При этом также учатся понимать склад мышления финнов и возникающие из этого культурные различия.
В ходе курса используются различные учебники и возможности современных методик обучения языку. Все необходимые тексты подготавливаются преподавателем, ученикам книги специально для учёбы приобретать не нужно.

Для участия в курсе предварительных условий нет.

Использованные учебные материалы:
Kaare Sark „Hyvä-parempi-paras“, Tallinn, 2014.
Kristel Maltis jt. Suomen kielen työvihko. 6-9.luokka. Soome Instituut. 2017.
Taimi Roos. Puhutteko suomea? Kirjastus “Valgus”. 1981.
Интернет-материалы.

В конце курса ученик:

 • понимает повседневные выражения, фразы и короткие предложения; справляется с повседневными коммуникационными ситуациями
 • может представлять себя и других, говорить о своем месте жительства, хобби, ежедневных планах и отвечать на вопросы
 • может общаться на понятном языке, когда собеседник говорит медленно и четко и готов помочь
 • адекватно реагирует на простые вопросы и приказы
 • понимает, что прочитал по знакомой теме
 • пишет короткие тексты (до 100 слов) по изучаемым темам.

Завершение курса зависит от участия не менее чем в 75% уроков. По запросу выдается сертификат или сертификат по достижении результатов обучения.

Aeg

lauoäev
6. veebruar - 17. aprill 2021
kell 10.30 - 12.45

Maht

30 tundi

Hind

135 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum