Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Soome keele algkursus A0 – A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих)

Soome keele algajate kursusel lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Kursus toimub vaheldumisi veebis ja kohapeal. Eeltingimusi osalemiseks ei ole, sellele kursusele võivad tulla päris algajad kui need, kes on juba varem õppinud.

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl. Õppijaid suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, jutustama, ümber jutustama, instseneerima jne).

Õppimist toetab kujundav hindamine. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis.

Kasutatavad õppematerjalid:

 • Kaare Sark „Hyvä-parempi-paras“, Tallinn, 2014;
 • Kristel Maltis jt. Suomen kielen työvihko. 6-9.luokka. Soome Instituut, 2017;
 • Taimi Roos. Puhutteko suomea? Kirjastus “Valgus”, 1981;
 • internetimaterjalid.

Kursuse sisu:

Tunnid 1-3
Teema: Viisakusväljendid. Soome administratiivne jaotus.
Grammatika: Tähestik. Hääldusalused: pikad ja lühikesed vokaalid, sulghäälikute hääldus, sõna rõhk.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 4-6
Teema: Small talk. Isikuandmed.
Grammatika: Olla-verb. Eitussõnad. Ainsuse possessiivsufiksid. Ains. omastava käände moodustamine
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused..

Tunnid 7-9
Teema: Enese ja kaaslaste tutvustus.
Grammatika: Asesõnad. –ko/-kö küsimuse moodustamine. Ains. osastava käände moodustamine
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 10-12
Teema: Pereliikmed ja sugulased. Suhtlusvõrgustik.
Grammatika: Käändsõna astmevaheldus, tüvevaheldus. Ains. sisseütleva käände moodustamine. Mitmuse possessiivsufiksid.
Meetod: Oma perekonna kirjeldus: kirjalik ettevalmistus ja suuline esitlus.

Tunnid 13-15
Teema: Oma kodukandi presentatsioon.
Grammatika: Tegusõna. Ülevaade verbitüübistikust.
Meetod: Kirjalik ettevalmistus ja suuline esitlus.

Tunnid 16-18
Teema: Harrastused. Vaba-aeg.
Grammatika: Tegusõna pööramine kindla kõneviisi jaatavas kõnes.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 19-21
Teema: Päevakava.
Grammatika: Arvsõnad, järgarvud. Nädalapäevad, kuude nimetused.
Meetod: Päeva/nädalakava koostamine ja jutustamine.

Tunnid 19-20
Teema: Nädala sündmuste planeerimine.
Grammatika: Aja väljendamine: kellaajad, kuupäev.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 21-24
Teema: Kohvikus. Turul. Toidupoes.
Grammatika: Negatiivne verb. Astmevaheldus tegusõnades.
Meetod: Tekstide käsitlemine erinevate lingvistiliste võtetega. Grammatikaharjutused.

Tunnid 25-27
Teema: Siseruumid, mööbliesemed.
Grammatika: pitää/ tykätä-verbirektsioon.
Meetod: Piltide alusel jutustamine.

Tunnid 28-30
Teema: Oma eluaseme kirjeldamine.
Grammatika: Peamiste grammatikavormide kordamine.

Koolituse lõpetanu:

 • saab aru igapäevastest väljenditest, fraasidest ja lühikestest lausetest; tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades;
 • tutvustab ennast ja teisi, räägib oma elukohast, tööst, ilmast ning vastab sama ringi küsimustele;
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama;
 • reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
 • mõistab loetut endale tuttaval teemal;
 • kirjutab lühikesi tekste (kuni 100 sõna) õpitud temaatika piires.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne koolitusele registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Kурс финского языка для начинающих (уровень A0 – A1)

На курсе финского языка основное внимание уделяется овладеванию обиходным языком.
Целью является научиться понимать простейшие тексты и быть способным ясно и понятно выражать себя в обыденных ситуациях.
На начальном этапе обучения тематика обучения связана со сферой обслуживания в гостинице, в ресторане и баре, ориентировкой по карте города и т.д. При общении с коллегами целью ставится умение рассказывать о себе и своей семье.
В ходе курса создаётся основа для понимания главных грамматических структур (числа, время, даты, склонение имён существительных, спряжение глаголов в настоящем времени). Особое внимание обращается на основы произношения, чтобы ощутительно уменьшить искажения, которые могут возникнуть от сильного акцента. При этом также учатся понимать склад мышления финнов и возникающие из этого культурные различия.
В ходе курса используются различные учебники и возможности современных методик обучения языку. Все необходимые тексты подготавливаются преподавателем, ученикам книги специально для учёбы приобретать не нужно.

Для участия в курсе предварительных условий нет.

Использованные учебные материалы:

 • Kaare Sark „Hyvä-parempi-paras“, Tallinn, 2014;
 • Kristel Maltis jt. Suomen kielen työvihko. 6-9.luokka. Soome Instituut, 2017;
 • Taimi Roos. Puhutteko suomea? Kirjastus “Valgus”, 1981;
 • интернет-материалы.

Содержание курса:

Уроки 1-3
Тема: Вежливые выражения. Административное деление Финляндии.
Грамматика: Алфавит. Основы произношения: длинные и короткие гласные, ударение в слове.
Метод: Обработка текстов с использованием различных лингвистических приемов. Грамматические упражнения.

Уроки 4-6
Тема: Светская беседа. Личные данные.
Грамматика: эксистенциальный глагол быть. Местоимения. Отрицательная форма глагола. Притяжательные суффиксы в единственном языке. Родительный падеж ед.числа.
Метод: обработка текстов с использованием различных лингвистических приемов. Грамматические упражнения.

Уроки 7-9
Тема: Знакомство с собой и соратниками.
Грамматика: формирование общего вопроса –ko / –. падеж ед.числа. Винительный падеж ед.числа.
Метод: обработка текстов с использованием различных лингвистических приемов. Грамматические упражнения.

Уроки 10-12
Предмет: члены семьи и родственники. Социальная сеть.
Грамматика: вращение слова, смена основы. Падеж ед.числа illatiivi (sisseütlev). Притяжательные суффиксы во множественном числе.
Метод: Описание семьи: письменная подготовка и устная презентация.

Уроки 13-15
Тема: Презентация домашнего пространства.
Грамматика: Обзор системы глаголов в настоящем времени.
Метод: Письменная подготовка и устная презентация.

Уроки 16-18
Тема: Хобби. Свободное время.
Грамматика: Глагол.
Метод: Обработка текстов с использованием различных лингвистических приемов. Грамматические упражнения.

Уроки 19-21
Тема: Повестка дня.
Грамматика: Цифры. Порядковые числа. Выражение времени: дни недели, месяцы.
Метод: Cоставление ежедневного плана дня.

Уроки 19-20
Тема: Еженедельное планирование мероприятий.
Грамматика: Выражение времени: время, дата.
Метод: Обработка текстов с использованием различных лингвистических приемов. Грамматические упражнения.

Уроки 21-24
Тема: В кафе. В продуктовом магазине.
Грамматика: Отрицательный глагол. Изменение степени в глаголах.
Метод: Обработка текстов с использованием различных лингвистических приемов. Грамматические упражнения.

Уроки 25-27
Тема: Мебель для дома.
Грамматика: Глоголы pitää/tykätä (нравиться).
Метод: Рассказ на основе картинок.

Уроки 28-30
Тема: Описание вашего дома.
Грамматика: Повторение основных грамматических форм.

В конце курса ученик:

 • понимает повседневные выражения, фразы и короткие предложения; справляется с повседневными коммуникационными ситуациями
 • может представлять себя и других, говорить о своем месте жительства, хобби, ежедневных планах и отвечать на вопросы
 • может общаться на понятном языке, когда собеседник говорит медленно и четко и готов помочь
 • адекватно реагирует на простые вопросы и приказы
 • понимает, что прочитал по знакомой теме
 • пишет короткие тексты (до 100 слов) по изучаемым темам.

Завершение курса зависит от участия не менее чем в 75% уроков. По запросу выдается сертификат или сертификат по достижении результатов обучения.

Познакомьтесь с основами организации обучения

Aeg

laupäeviti
24. september - 26. november 2022
kell 10.30–12.45

Maht

30 tundi

Hind

195 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Tiina Rugo

5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee