Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Soome keel A2.2, jätkukursus vene keele baasil. Курс финского языка для продвинутых А2.2

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille abil kujuneb suhtluspädevus.
Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl.
Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.

Õppetöö toimub kahes keskkonnas: 20 tundi füüsilises õppeklassis ja 20 tundi Zoom-keskkonnas.
Zoom-keskkonnas osalemine eeldab lauaarvuti/sülearvuti/tahvelarvuti olemasolu. Mobiiltelefoniga zoom-keskkonnas töötamine on liiga ebamugav.

Eeltingimuseks kursusel osalemiseks on algteadmised A1 tasemel.

Koolituse sisu:

Klassitunnid 1-20 (laupäeviti 2×45 min)
Teemad: Õpingud, tervis, toitumine, ilm, loodus, reisimine.
Meetod: Aktiivmeetodi lugemisharjutused ja teemade instseneeringud.

Zoom-tunnid 1-20 (kolmapäeviti 2×45 min)
Täiendavate sõnade ja väljendite kirjalik harjutamine vastavalt klassitunni teemadele;
Grammatika: nimisõna mitmuse põhikäänded; tegusõnade minevikuvormid; verbi passiivi kasutamine
Meetod: Lünktekstide kasutamine, lühikirjandite koostamine.

Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õppijaid kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid. Lugemisoskust arendatakse jõukohaste tekstidega ning kirjutamisoskust lühikirjandite koostamisega.

Kasutatavad õppematerjalid:

Kaare Sark. „Hyvä-parempi-paras“, Tallinn, 2014.
Kadri Jaanits jt. Harjutusi ja teemasid väljendite õpetamiseks soome keele tunnis. Soome Instituut. 2004.
Ebe Talpsepp. 101 aukkotehtävää suomea opiskeleville. Soome Instituut. 2004.
Internetimaterjalid.

Koolituse  lõpetanu:

  • saab aru igapäevastest väljenditest, fraasidest ja pikematest lausetest (vt. Koolituse sisu)
  • tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades
  • oskab rääkida oma õpingutest, tervisest, toidu valmistamisest, ilmast, loodusest ning reisimisest ja vastata sama ringi küsimustele
  • oskab kasutada lihtsamaid soomekeelseid toiduretsepte, saab aru söögikoha menüüst
  • suudab suhelda, kui vestluspartner räägib selgelt ning on valmis aitama
  • mõistab loetut endale tuttaval teemal
  • kirjutab keskmise pikkusega tekste (ca 150 sõna) õpitud temaatika piires
  • hangib infot erinevatest soomekeelsetest infoallikatest.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ning kirjalike grammatikaharjutuste abil.
Õppekava nimetus – Soome keel A2.2

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduste alustega

Aeg

05. september - 11. november 2020

laupäev, kontakttunnid Estonia pst 5a
kell 10.00 - 11.30

kolmapäev, veebikeskkonnas Zoom
kell 19.30 - 21.00

Maht

40 tundi

Hind

180 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee