Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keele e-kursus algajatele

Kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kellele sobib veebipõhine õpe ning kes ei ole varem saksa keelt õppinud või kellel on saksa keeles vähesed algteadmised.
Kursus toimub üks kord nädalas minigrupis (maksimaalselt 6 õppijat) veebikeskkonnas Zoom.

Kursusel kasutame õpetaja palju ettevalmistatud materjale ning toetume õpikule ,,Spektrum Deutsch A1+“.

Kursuse eesmärk:

Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks. Kursusel arendatakse kuulamis-, lugemis-, rääkimis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on saksa keelt emakeelena kõneleva inimese kõne mõistmisel, õigel hääldusel, rääkimisoskuse arendamisel ning selleks vajaliku sõnavara ja grammatika algteadmiste omandamisel ja kinnistamisel.

Kursuse sisu:

Võtame läbi peatükid 1-5 ning kui aega jagub ja jõuame, siis ka 6. õppetüki.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:

Lektion 1 – Esimesed kontaktid
Tähestik, hääldusjuhised, tervitamine, esitlemine, hobidest ja päritolust rääkimine.

Lektion 2 – Elukutse ja perekond
Elukutsest ja perekonnast rääkimine, numbrid, maad ja keeled.

Lektion 3 – Linnas
Kohviku külastamine ja maksmine, hotellitoa broneerimine ja ankeedi täitmine, lühikese e-kirja kirjutamine, tutvustav tekst ühest linnast.

Lektion 4 – Hommikust õhtuni
Kellaajad, päevakava, päevastest tegemistest jutustamine, telefonikõne.

Grammatika:
Nimisõna artikkel; sõna ainsus ja mitmuse moodustamine; liitsõnade moodustamine; käänded; eessõnad ja nende kasutamine; verbi pööramine; tegusõna olevik, lihtminevik ja täisminevik; eitus; modaalverbid ja nende kasutamine; lahutatava eesliitega verbid; lause moodustamine; asesõnad, määrsõnad, omadussõnad, sidesõnad, jm.

Keeleoskus on vabadus.

Kursuse lõpetanu:

  • on omandanud grammatika põhialused
  • oskab endast ja oma tegemistest rääkida ja kirjutada, saab hakkama lihtsamas igapäevases suhtluses
  • tunneb kella ning oskab kokku leppida kohtumisi

Neid oskuseid toetavad omandatud teadmised grammatikast ja õpitud sõnavara.

Õppekava maht on 26 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekava nimetus – Saksa keele e-kursus algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäev
22. september - 15. detsember 2020
kell 10 - 11.30

Maht

26 tundi

Hind

156 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

kasutame Zoomi keskkonda