Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keel algajatele, jätkukursus

Kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kellel on saksa keeles vähesed algteadmised ja on ka sobivaks jätkukursuseks sügisel toimunud Saksa keel algajatele kursusest osavõtnutele.
Kursusel kasutame põhiliselt õpikut Themen Aktuell 1.

Kursuse eesmärk:

Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks.
Kursusel arendatakse nii hääldamis-, rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kursuse eesmärk on keele omandamine sellisel määral, et õpilane saaks hakkama igapäevases lihtsamas suhtluses ja ei jääks hätta ka saksa keelt kõnelevas riigis näiteks teed küsides või restorani külastades.
Rõhk on õpitu omandamisel ja kinnistamisel läbi eneseväljendamise saksa keeles. Kodus harjutamine ja kordamine on oluline osa õppeprotsessist.

Õppetöös kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Kursuse sisu:

Sõnavara

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
• Lektion 6 – Haigus.
Haiguste ja traumade kirjeldamine, nendeni viinud sündmustest jutustamine;
• Lektion 7 – Argipäev.
Igapäevastest toimetustest jutustamine ja oma päeva kirjeldamine;
• Lektion 8 – Linnas orienteerumine.
Tee küsimine ning juhatamine, orienteerumine linnas;
• Lektion 9 – Ostmine ja kinkimine.
Soovide ja ostusoovide väljendamine, kingituste tegemine, küllakutse.

Grammatika:

• Täismineviku (Perfekt) moodustamine ja kasutamine, lihtmineviku (Präteritum) moodustamine, käänded, võrdlusastmete moodustamine.
• Kordame ja kinnistame ka kõike eelnevalt õpitut. Taas leiavad käsitlemist lauseehitus, küsilause moodustamine, käskiv kõneviis, verbi pööramine, artikkel, käänded, eitus, omastav artikkel, verbid vokaalimuutusega, modaalverbid möchten, können, müssen, dürfen, lahutatava eesliitega verbid, kellaajad, näitavad asesõnad, umbmäärased asesõnad, kohaandmed jpm.

Õppekava kogumaht on 69 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 23 tundi (I semester 36+12 ja II semester 33+11 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Saksa keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega 

Aeg

esmaspäev, 20. jaanuar - 6. aprill 2019
kell 17.30 - 19.45
jätkub 18. mai - 8. juuni 2020

Maht

33 tundi

Hind

155 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee