Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Saksa keel A1.2

Kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kellel on saksa keeles vähesed algteadmised ja on sobivaks jätkukursuseks sügisel toimunud saksa keele algajate kursusest osavõtnutele.
Kursusel kasutame põhiliselt õpikut Themen Aktuell ja õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk:

Õppija omandab vajalikke teadmisi enese väljendamiseks ja suhtlemiseks.
Kursusel arendatakse nii hääldamis-, rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kursuse eesmärk on keele omandamine sellisel määral, et õpilane saaks hakkama igapäevases lihtsamas suhtluses ja ei jääks hätta ka saksa keelt kõnelevas riigis näiteks teed küsides või restorani külastades.
Rõhk on õpitu omandamisel ja kinnistamisel läbi eneseväljendamise saksa keeles. Kodus harjutamine ja kordamine on oluline osa õppeprotsessist.
Õppetöös kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Käsitlust leiavad järgmised sõnavara teemad:

Lektion 6 – Haigus
Haiguste ja traumade kirjeldamine, nendeni viinud sündmustest jutustamine.
Lektion 7 – Argipäev
Igapäevastest toimetustest jutustamine ja oma päeva kirjeldamine.
Lektion 8 – Linnas orienteerumine
Tee küsimine ning juhatamine, orienteerumine linnas.
Lektion 9 – Ostmine ja kinkimine
Soovide ja ostusoovide väljendamine, kingituste tegemine, küllakutse.

Grammatika:

Täismineviku (Perfekt) moodustamine ja kasutamine, lihtmineviku (Präteritum) moodustamine, käänded, võrdlusastmete moodustamine.
Kordame ja kinnistame ka kõike eelnevalt õpitut.
Taas leiavad käsitlemist lauseehitus, küsilause moodustamine, käskiv kõneviis, verbi pööramine, artikkel, käänded, eitus, omastav artikkel, verbid vokaalimuutusega, modaalverbid möchten, können, müssen, dürfen, lahutatava eesliitega verbid, kellaajad, näitavad asesõnad, umbmäärased asesõnad, kohaandmed jm.

Saksa keel A1.2 kursuse lõpetanu:

  • räägib läbitud teemadel
  • oskab kasutada täis- ja lihtminevikku

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 12 tundi.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
30. jaanuar - 17. aprill 2023
kell 17.30 - 19.45

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum