Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel A1.2/A2.1

Sõltuvalt Vabariigi Valitsuse piirangutest kontakttundide läbiviimisele toimub rootsi keele kursus osaliselt  Zoom keskkonnas.

Rootsi keele kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.

Kasutatakse õpikuid Rivstart A1+A2, Mål 1 jt.

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Kursuse sisu:

Grammatika: Omastavad asesõnad (minu, sinu, meie oma), ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid, lihtminevik ja täisminevik, abitegusõnad, omadussõnad, nimisõna ainsus ja mitmus, nimisõna määratud ja määramata vorm, järgarvud.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu;
 • ajaväljendid;
 • järgarvud ja kuupäevad;
 • ilmafraasid;
 • perekond ja suguvõsa;
 • ametid;
 • sisseostude tegemine;
 • rõivaesemed;
 • põhitoiduained;
 • reisimine.

Kursuse maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Rootsi keele kursus A1.2/A2.1 taseme lõpetaja:

 • suudab aru saada lihtsamast igapäevavestlusest;
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta;
 • oskab kirjeldada ennast, perekonda ja oma lähiümbrust;
 • oskab lihtsamate vahenditega kirjeldada inimesi ja esemeid;
 • teha lihtsamaid sisseoste rootsi keeles;
 • oskab rääkida kaasa teemal reisimine ja tutvustada Eestit.

Seda keelt on võimalik õppida ka individuaaltundides
Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Õppekava nimetus Rootsi keel A1.2/A2.1

Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikooli programmis on rootsi keele kursused Tallinnas algajatele ja edasijõudnutele.

Varasematel kursustel osalenute tagasiside:

“Anne on super õpetaja – intelligentne ja inimlik. Kõiki osalejaid kaasati võrdselt. Palju rõhku pandi rääkimisjulguse tekkele ja keeleõppe puhul on see ülioluline. Anti ka huvitavat lisamaterjali kodus lugemiseks. E-posti teel laekus infot tunnis tehtu kohta.”

“Õpetaja Anne on väga tasemel ning suurepärane õpetaja”

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
15. veebruar – 31. mai 2021
kell 12.00-13.30

Maht

60 tundi

Hind

300 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee