Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel B1.2

Tegemist on 1. osaga B1.2 keelekursusest, mille kogumaht on 60 akadeemilist tundi ning mis jätkub kevadsemestril.  Kursus sobib neile, kes on lõpetanud B1.1 kursuse või omandanud rootsi keele muul moel iseseisva keelekasutaja tasemel.

Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart. Alustame Rivstart B1+B2 peatükiga 2.

Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi, loetakse tekste jne.

Grammatika:

Isikulised ja enesekohased asesõnad, enesekohased tegusõnad, sõnade järjekord pea- ja kõrvallauses, sidesõnad, tegusõnade ajavormid, oleviku kesksõna.

Sõnavara, suhtlemine teemadel:

  • sõprus, suhted ja isikuomadused
  • elustiil, raha ning ametid
  • koduloomad ja metsloomad

Õppekava maht sügispoolaastal on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab iseloomustada oma sõpru ning arutleda selle üle, mis on talle sõprade juures oluline
  • oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma arvamust ning anda nõu
  • teab rootsikeelseid loomanimetusi ning oskab jutustada oma koduloomadest
  • mõistab kirjalikke ja suulisi tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda

Õppekava nimetus – Rootsi keel B1.2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäev
10. september – 17. detsember
kell 15.15 – 16.45

Maht

30 tundi

Hind

150 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee