Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel B 1.1, jätkukursus

Tegemist on sügisel alustanud B1 kursuse jätkukursusega, kuid sobib kõigile, kes on omandanud rootsi keele madalamal kesktasemel (st saab hakkama lihtsamates igapäevastes olukordades).  

Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart. Alustame Rivstart A1+A2 lõpupeatükkidega (ptk 19 ja 20) ning jätkame õpikuga Rivstart B1+B2.

Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel kasutatakse paaaris-ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Grammatika:

Lühivastused, ajaväljendid, määrsõnad, partikkelverbid, isikulised ja enesekohased asesõnad, refleksiivsed tegusõnad, sõnade järjekord kõrvallauses.

Sõnavara, suhtlemine:

Tervis ja kehaosad, massimeediavahendid ja uudised, vaba aeg ja sport, sõprus ja suhted, kirjafraasid.

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö.


Kursuse lõpetamise
tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab avaldada arvamust; põhjendada, miks ta nii arvab;
  • oskab rääkida oma tervisest;
  • oskab kirjeldada, mis on juhtunud;
  • saab aru lihtsamatest rootsikeelsetest uudistest;
  • oskab rääkida oma vabast ajast ning sportimisest;
  • oskab kirjeldada ja iseloomustada oma sõpru;
  • oskab kirjutada lihtsamaid kirju.

Õppekava nimetus – Rootsi keel B1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

neljapäev
23. jaanuar – 30. aprill 2020
kell 14.00 – 15.30

Maht

30 tundi

Hind

150 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

644 1149
5887 7165

erle.joema@kultuur.ee