Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Rootsi keel A 2.1

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.

Õppetöös kasutatakse põhiliselt õpikut Rivstart A1+A2.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Grammatika:

Omastavad asesõnad (minu, sinu, meie oma), ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid, lihtminevik ja täisminevik, abitegusõnad, omadussõnad, nimisõna ainsus ja mitmus, nimisõna määratud ja määramata vorm, järgarvud.

Sõnavara, suhtlemine:

igapäevaelu; ajaväljendid; järgarvud ja kuupäevad; ilmafraasid; perekond ja suguvõsa; ametid; sisseostude tegemine; rõivaesemed; põhitoiduained; reisimine.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse läbinu:

  • oskab vestelda igapäevastel lihtsamatel tuttavatel teemadel;
  • tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta;
  • oskab kirjeldada ennast, perekonda ja oma lähiümbrust;
  • oskab lihtsamate vahenditega kirjeldada inimesi ja esemeid;
  • oskab teha lihtsamaid sisseoste rootsi keeles;
  • oskab rääkida kaasa teemal reisimine ja tutvustada Eestit.

Tutvu ka õppekorralduse alustega.

Õppekava nimetus – Rootsi keel A 2.1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev
20. jaanuar - 04. mai 2020
kell 10.00 – 11.30

Maht

60 tundi

Hind

270 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

644 1149
5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus