Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Praktiline eesti keel A1 / Practical Estonian A1

Kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad või on väga vähesed teadmised eesti keelest. Õpe toimub inglise keele baasil.
Grupis on maksimaalselt 8 osalejat.

Kasutatakse järgmisi materjale: Inga Mangus, Merge Simmul „Tere“, Mall Pesti, Helve Ahi “E nagu Eesti”

Kursuse eesmärk

Luua eeldused eesti keele omandamisele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides.

Kursuse sisu

  • Grammatika:

Arvsõnad, verbi pööramine, küsisõnad, olevik, nimisõnade põhivormid, mitmus, küsimuste moodustamine, kohakäänded, postpositsioonid, käskiv kõneviis, lihtminevik, omadussõnade võrdlemine.

  • Sõnavara:

Lihtsad viisakusfraasid, kellaaeg, nädalapäevad ja kuud, nädala ja päeva rutiinsed tegevused, perekond, kodu, sisseostud, toit, toidu tellimine, keeleoskus, maad, rahvused

Kursuse lõpetaja

  • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase
  • oskab ennast ja teisi tutvustada ning küsida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning sarnastele küsimustele vastata

Õppekava maht on 40 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

______________________________________________________

This course is for people with no or little knowledge of Estonian language. English is the language of the course.
The group has a maximum of 8 students.

Resources: Inga Mangus, Merge Simmul „Tere“, Mall Pesti, Helve Ahi “E nagu Eesti”

Aim of the course

To create the prerequisites for acquiring the Estonian language at a level that allows coping with simple language situations.

Content of the course

Grammar

Numerals, basic verb forms, interrogatives, present tense, singular and plural of the nouns, locative cases, postpositions, imperative, adjectives, comitative, abessive.

Topics:

Polite frases, time, week days, months, daily routine, family, home, shopping, food, languages, countries, nationalities.

Learning outcomes

The student understands and uses everyday expressions and simpler phrases. Can introduce himself and others and ask about the place of residence, acquaintances and things he knows and answer similar questions.

Scope of the course is 40 academic contact hours with 13 hours of additional independent work.

Assessment criteria is in the form of conversations, oral and written translations, weekly preparation of conversation topics and written grammar exercises.

Minimum attendance rate of 75% is needed to complete the course.
Upon request a certificate is awarded for successful completion of the course.

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev/Monday and Wednesday
5.10 - 9.12.2020
kell / hours 12:00 - 13:30

Maht

40 tundi/hours

Hind

240 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

kasutame Zoomi keskkonda/we use Zoom