Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Soome keel A1 – A2, jätkukursus vene keele baasil (kурс финского языка для продвинутых)

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.
Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl. Õppijaid suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne ).
Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.

Eeltingimuseks kursusel osalemiseks on algteadmised A1 tasemel.

Koolituse eesmärk on, et lõpetanu:

 •  saab aru igapäevastest väljenditest, fraasidest ja pikematest lausetest
 • tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades
 • oskab rääkida oma elukohast, harrastustest, puhkuseveetmisest ning vastata sama ringi küsimustele
 • suudab suhelda, kui vestluspartner räägib selgelt ning on valmis aitama
 • mõistab loetut endale tuttaval teemal
 • kirjutab keskmise pikkusega tekste (ca 300 sõna) õpitud temaatika piires
 • hangib infot erinevatest soomekeelsetest infoallikatest.

Koolituse sisu:

Teemavaldkonnad
Tunnid 1-3
Teema: Tuttavaga kohtumine tänaval.
Grammatika: Nimisõnade käänamise kordamine: ainsuse põhikäänded. Kaasaütlev kääne.
Meetod: Aktiivmeetodi lugemisharjutused. Lünktekstide kasutamine.
Tunnid 4-6
Teema: Lemmiktegevused ja eelistused.
Grammatika: Nimisõnade käänamine: mitmuse osastava moodustamine
Meetod: Aktiivmeetodi lugemisharjutused. Lünktekstide kasutamine.
Tunnid 7-9
Teema: Elamistingimused. Korteri üürimine.
Grammatika: Nimisõnade käänamine: mitmuse omastava moodustamine.
Meetod: Kirjand ja selle esitlus. Ajalehe üürikuulutuste analüüs.
Tunnid 10-12
Teema: Kodukoht Eesti, pealinn Tallinn.
Grammatika: Nimisõnade käänamine: mitmuse sisseütleva moodustamine.
Meetod: Kirjand ja selle esitlus.
Tunnid 13-15
Teema: Puhkuse veetmise võimalused.
Grammatika: Nimisõnade käänamine: ülejäänud mitmuse käänete moodustamine.
Meetod: Tekstide lugemine, tõlkimine ja ümberjutustamine.
Tunnid 16-18
Teema: Tööpäeva kirjeldus.
Grammatika: Määrsõnade ja isikuliste asesõnade käänamine.
Meetod: Kirjand ja selle esitlus.
Tunnid 19-21
Teema: Inimese välimus ja iseloom.
Grammatika: Tegusõnade pööramine lihtminevikus.
Meetod: Rollimäng. Lünkharjutused.
Tunnid 22-24
Teema: Küllakutse. Külaskäik.
Grammatika: Peamised lausetüübid.
Meetod: Rollimäng.
Tunnid 25-27
Teema: Sisseoste tegemas (turg). Toidu valmistamine (retseptid).
Grammatika: Partitiivobjekt ja totaalobjekt.
Meetod: Rollimäng.
Tunnid 28-30
Teema: Millises linnas sa elad?
Grammatika: Ees- ja tagasõnad, asesõnad, abisõnad, sidesõnad, määrsõnad.
Meetod: Kirjand ja selle esitlus.

Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õppijaid kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid. Lugemisoskust arendatakse jõukohaste tekstidega ning kirjutamisoskust mudelkirjutamisega.

Materjalid:

Õpikud, sõnaraamatud, käsiraamatud, ajakirjad, CD-d, DVD-materjalid.
Kaare Sark „Hyvä-parempi-paras“, Tallinn, 2014.  Iduleht.. 260 lk.
Marjukka Kenttälä „Suomi sujuvaksi 1“. Helsinki, 2012. Gaudeamus, 349 lk.

Koolituse läbinu:

 • oskab vestelda small talk-võtmes
 • suudab rääkida oma harrastustest
 • oskab tutvustada oma elamist ja kodukanti
 • 0skab rääkida puhkuse veetmisest
 • oskab kasutada lihtsamaid soomekeelseid toiduretsepte, saab aru söögikoha menüüst.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 30 kontakttundi, millele lisandub 20 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Soome keel A1 – A2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduste alustega

 

На курсе финского языка для продвинутых  основной упор делается на обучение обиходному языку. К этому добавляется ещё и ознакомление с бытовой жизнью и обычаями Финляндии.

Предпосылкой участия в курсе обучения является наличие базовых навыков (по меньшей мере уровень А1). Курс подходит также тем, которые уже изучали финский язык и хотят освежить свои знания.

В ходе курса используются различные учебники и современные возможности методик обучения языку. Грамматика изучается лишь столько, насколько это необходимо, чтобы справляться с рассматриваемой темой.

Целью ставится понимание речи и письменных текстов средней степени сложности, а также умение понятно выражать себя в разных ситуациях общения (визит, беседа на досуге, увлечения).

В течение одного занятия при помощи спецприёмов изучаются и усваиваются наизусть определённые части выражений и сразу же используются учеником в практических этюдах. Отдельно слова изучивать не надо, так как с помощью специальной методики они запоминаются легко и так.

Все необходимые тексты подготавливаются преподавателем, книги специально для этого приобретать не нужно.

Aeg

laupäev, kell 12.00 – 14.15
25. jaanuar - 04. aprill 2020
Tundi ei toimu 22. veebruaril 2020

Maht

30 tundi

Hind

135 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

4. korruse väike loenguruum

https://kultuur.ee/4-korruse-vaike-loenguruum/