Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Soome keel algajatele 0 – A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих)

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.
Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl. Õppijaid suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne ).
Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.

Eeltingimusi kursusel osalemiseks ei ole.

Kasutatavad õppevahendid:
Õpikud, sõnaraamatud, käsiraamatud, ajakirjad, CD-d, DVD-materjalid.
Kaare Sark „Hyvä-parempi-paras“, Tallinn, 2014.  Iduleht.. 260 lk.
Marjukka Kenttälä „Suomi sujuvaksi 1“. Helsinki, 2012. Gaudeamus, 349 lk.

Õppe eesmärgiks on, et koolituse lõpetanu
1. saab aru igapäevastest väljenditest, fraasidest ja lühikestest lausetest; tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades.
2. oskab ennast ja teisi tutvustada, rääkida oma elukohast, tööst,  ilmast ning vastata sama ringi küsimustele.
3. suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
4. reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele.
5. mõistab loetut endale  tuttaval teemal.
6. Kirjutab lühikesi tekste (kuni 150 sõna) õpitud temaatika piires.

Kursuse sisu
Teemavaldkonnad
Tunnid 1-3
Teema: Viisakusväljendid. Isikuandmed.
Grammatika: Tähestik. Hääldusalused: pikad ja lühikesed vokaalid, klusiilide õige hääldus, sõna rõhk.  Olla-verb.
Meetod:  Tekstide lugemine erinevate intonatsioonidega. Rollimäng.Tunnid 4-6
Teema: Enese ja kaaslaste tutvustus.
Grammatika:  Hääldusalused: vokaalharmoonia, järgsilpide pikad  vokaalid. Asesõnad, sidesõnad.  Eituse verb. -ko/-kö küsimuse moodustamine. Possessiivsufiks.
Meetod: Tekstide lugemine erinevate intonatsioonidega. Rollimäng.
Tunnid 7-9
Teema: Maad, keeled, rahvused.
Grammatika: Käändsõna: ülevaade soome keele käänetest. Arvsõna: põhi- ja järgarvsõnad. Aja väljendamine: nädalapäevad, kellaajad, kuud, kuupäev.
Meetod: Harjutused.
Tunnid 10-12
Teema:  Päevakava. Nädala sündmuste planeerimine.
Grammatika: Käändsõna astmevaheldus, tüvevaheldus. Ains. omastava käände moodustamine. Sõnade järjekord lauses.
Meetod: Päeva/nädalakava koostamine ja jutustamine. Harjutused sõnade järjekorrale.
Tunnid 13-15
Teema: Pereliikmed ja sugulased. Ettepanekute tegemine, nõustumine, keeldumine.
Grammatika: Omadussõnad,  määrsõnad.
Meetod: Oma perekonna kirjeldus: kirjalik ettevalmistus ja suuline esitlus.
Tunnid 16-18
Teema:  Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.
Grammatika: Ains. osastava käände moodustamine.
Meetod: Vestlus.
Tunnid 19-21
Teema: Siseruumid, mööbliesemed.
Grammatika: Ains. sisseütleva käände moodustamine.
Meetod: Piltide alusel jutustamine.
Tunnid 22-24
Teema: Tee näitamine.
Grammatika: Tegusõna. Ülevaade verbitüübistikust. Verbi algvormi tunnused. Pööramine kindla kõneviisi  jaatavas kõnes. Side- ja küsisõnad.
Meetod: Linnaskeemi alusel juhendamine.
Tunnid 25-27
Teema: Igapäevased kodused tööd ja tegemised.
Grammatika: Astmevaheldus tegusõnades. pitää/ tykätä-verbirektsioon. Pööramine kindla kõneviisi eitavas kõnes.
Meetod: Vestlus.
Tunnid 28-30
Teema: Kohvikus. Toidupoes. Riidepoes.
Grammatika: saada ja voida verbide kasutamine.
Meetod: Rollimängud.

Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õppijaid kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid. Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega ning kirjutamisoskust mudelkirjutamisega.

Kursuse lõpetaja oskab rääkida ja kirjutada endast, oma perekonnast, kodust. Mõistab mittekeerulisi olmeolukordi kirjeldavaid tekste ning kõnet. Kasutades lihtlauseid saab hakkama teenindava personaliga suhtlemisel (nt. riide- ja toidupoes). Oskab juhatada teed.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 30 kontakttundi, millele lisandub 20 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Soome keel 0 – A1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

На курсе финского языка основное внимание уделяется овладеванию обиходным языком.

Целью является научиться понимать простейшие тексты и быть способным ясно и понятно выражать себя в обыденных ситуациях.

На начальном этапе обучения тематика обучения связана со сферой обслуживания в гостинице, в ресторане и баре, ориентировкой по карте города и т.д.  При общении с коллегами целью ставится умение рассказывать о себе и своей семье.

В ходе курса создаётся основа для понимания главных грамматических структур (числа, время, даты, склонение имён существительных, спряжение глаголов в настоящем времени). Особое внимание обращается на основы произношения, чтобы ощутительно уменьшить искажения, которые могут возникнуть от сильного акцента. При этом также учатся понимать склад мышления финнов и возникающие из этого культурные различия.

В ходе курса используются различные учебники и возможности современных методик обучения языку. Количество домашних заданий сведено до минимума. Все необходимые тексты подготавливаются преподавателем, книги специально для этого приобретать не нужно.

Aeg

laupäeviti kell 12.00 – 14.15
05. oktoober - 07. detsember 2019


Maht

30 tundi

Hind

135 €

Koolitusjuht

Tiina Rugo

630 6508
5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass

Registreeru

Soome keel algajatele 0 – A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих)

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis