Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele grammatika kursus B1

Inglise keele grammatikakursus sobib neile, kes on läbinud vähemalt A2 või B1 taseme ja soovivad värskendada seniseid grammatikateadmisi korrektseks kõneks ja kirjutamiseks.
Kasutatakse järgmisi materjale: English Grammar in Use (R. Murphy), New Headway Pre-intermediate 5th ed. (Liz&John Soars), Streamline English (Bernard Hartley&Peter Viney).

Grammatikakursuse eesmärk:

Kursuse põhieesmärgiks on õpetada kasutama inglise keelt grammatiliselt korrektselt nii kõnes kui kirjas.
Korrektne lauseehitus ja ajavormide kasutamine hõlbustavad suhtlust ja sujuvat info edastamist, mis on oluline nii tööalases kui igapäevases suhtluses.
Grammatika tundmine aitab paremini mõista ka trükitud tekste.

Inglise keele grammatika kursusel läbitavad teemad:

 • ülevaade inglise keele kindla kõneviisi ajavormidest. Sõnade järjekord lauses: tegusõna + sihitis, koht ja aeg, määrsõnad tegusõnaga;
 • ajavormide ja artiklite kasutamine;
 • passiivi kasutamine eri aegades;
 • modaaltegusõnad ja nende kasutamine kindlas kõneviisis;
 • modaaltegusõnade kasutamine passiivis. Eessõnad (aeg);
 • tegusõna+-ing lõpuga tegusõna. Eessõna+-ing. Eessõnad (koht);
 • tegusõna+ to+ tegevusnimi. Tegusõna+sihitis+to;
 • tingimuslaused- I wish I did. I wish I had done;
 • otsese kõne muutmine kaudseks. Aegade järjestuse reeglid;
 • so ja such. Enough ja too, -ing ja -ed lõpuga omadussõnad;
 • omadussõnade võrdlemine, as..as, than;
 • tegusõna+eessõna I;
 • tegusõna+eessõna II. Get used to, be used to.

Grammatikateemade juurde kuuluvad erinevad harjutused ja vastava grammatilise teemaga seonduvad tekstid.
Iga tunni alguses kinnistatakse eelmises tunnis õpitut, tavaliselt tõlkelausete ja nende analüüsi kaudu.

Inglise keele grammatikakursuse lõpetaja:

 • on korranud varem õpitud grammatikateadmisi;
 • moodustab korrektseid lauseid nii kõnes kui kirjas;
 • on saanud lisaks uusi teadmisi inglise keele grammatikast .

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
16. veebruar - 4. mai 2023
kell 9.30–11.45

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee