Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel taasalustajatele

Kursus sobib neile, kel on vähesed algteadmised või kellel on kunagi õpitu ununenud.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners.

Kursuse eesmärk 

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1–9:

Grammatika:

 • tegusõna be olevik, this is, arvud 1-10, nimisõna mitmus
 • riigid, omadussõnad, omastavad asesõnad
 • küsimuste ja eitavate lausete moodustamine, lühivastused
 • has/have, omadussõna + nimisõna
 • lihtolevik, a/an
 • lihtolevik he/she, ajaväljendid
 • küsisõnad, asesõnad me, we, they; this/that
 • there is/there are, kohta näitavad eessõnad; lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad

Sõnavara, suhtlemine:

 • viisakusväljendid
 • riigid ja keeled, igapäeva esemed
 • elukutsed, personaalne info
 • perekond, inimeste kirjeldamine
 • sport, toit, joogid
 • päeva kirjeldus, kellaaeg, nädalapäevad
 • lemmikasjad, postkaardi kirjutamine
 • toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine
 • aastaarvud, kuupäevad, kuud, järgarvud

Kursuse lõpetaja:

 • annab enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel
 • küsib sama vestluspartnerilt
 • kirjeldab teist inimest, oma päeva
 • ütleb kellaaega

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht  on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekava nimetus – Inglise keel taasalustajatele
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

esmaspäev
21. september - 14. detsember 2020
kell 9.30 - 11.45

Maht

39 tundi

Hind

195 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee