Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 2 – vestluskursus

Kursus sobib neile, kes omavad vähemalt B 1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse erinevaid õpikuid ja õpetaja koostatud harjutusi.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel.
Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat.
Õpitakse tundma hästi palju ingliskeelseid väljendeid (English idioms – väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi ning arutelusid etteantud teemadel.

Kursuse sisu

Läbi võetakse järgmised teemad:

Grammatika:

1.-2. kord – erinevate ajavormide kordamine, grammatilised harjutused kodutööks;
3.-4. kord – ajaväljendid, passiiv, harjutused kodutööks;
5.-6. kord – tingimuslausete 1. ja 2. tüüp, harjutused;
7.-8. kord – tingimuslausete 3. tüüp, I wish I did;
9.-10. kord – I wish I did/ I wish I had done, harjutused kodutööks
11.-12. kord – läbitud teemade kordamine

Sõnavara, vestlused:

1.-2 kord – Tööalane sõnavara. Räägime oma tööst. Karjääriredel. Koondamised, vallandamised, töökohale kandideerimine. Arutelud.
3.-4. kord – Inimestevahelised suhted, abielu. Partnerlus. Arutelud.
5.-6. kord – Looduskatastroofid. Inimese poolt tekitatud katastroofid. Epideemiad. Arutelud.
7.-8. kord – Keskkonnaprobleemid.Energiakriis. Vaidlused. Taimede ja loomade maailm. Loomade õigused. Arutelud.
9.-10. kord – Hariduse astmed. Tuur Britannias ja Eestis. Räägime oma haridusteest. Meenutame lasteaia ja kooliaastaid. Vestlus: Minu elu õnnelikuimad aastad“.
11.-12. kord – Mida ma oleksin võinud teha oma elus? Karjäär, hobid. Meeldivused/mittemeeldivused.

Kursuse lõpetaja:

  • väljendab end selgelt ja üksikasjaliselt kõikides põhilistes eluvaldkondades ja selgitab oma seisukohti
  • saab aru pikematest kõnedest, telesaadete ja filmide sisust, ajaleheartiklitest
  • suhtleb keelt emakeelena kõnelevate inimestega
  • kirjutab selgeid tekste ja kirju

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht  on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 2
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

reede
18. september - 11. detsember 2020
kell 9.30 - 11.45

Maht

39 tundi

Hind

195 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee