Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 2, vestluskursuse jätkukursus

Kursus on jätkuks 2018. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.
Kursus sobib neile, kes omavad vähemalt B 1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse erinevaid õpikuid ja õpetaja materjale.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel.
Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat.
Õpitakse tundma hästi palju ingliskeelseid väljendeid (English idioms – väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi ning arutelusid etteantud teemadel.

Kursuse sisu:

Jätkukursusel võetakse läbi järgmised teemad:

Grammatika:

1. kord – Tingimuslausete ja I wish.. lausete kordamine, harjutused kodutööks;
2. kord – verb+sihitis+to, harjutused kodutööks;
3. kord – verb+ -ing, prefer, would rather, harjutused kodutööks;
4. kord – eessõna+ -ing, harjutused kodutööks;
5. kord – be/get used to something, harjutused kodutööks;
6. kord – expressions+ -ing, to.., for… ja so that… (eesmärk), harjutused kodutööks;
7. kord – see somebody do/doing -ing lauses (feeling tired), harjutused kodutööks;
8. kord – määrav ja umbmäärane artikkel, ainsus ja mitmus, loendatavad ja loendamatud nimisõnad, harjutused kodutööks;
9. kord – no/none/any, nothing/nobody etc, harjutused kodutööks;
10. kord – both, both of; neither/neither of; either/either of; all, every, whole, harjutused kodutööks;
11. -14. kord – varasemate teemade kordamine

Sõnavara, vestlused:

1. kord – Turism. Reisimine ja hotellid. Reisi kirjeldamine. Nõuanded reisiks mõnedesse riikidesse. Omadussõnad turismiatraktsioonide kirjeldamiseks. Arutelud.
2. kord – Meditsiin. Haigused ja protseduurid. Loodusravi. Epideemiad. Arutelu pikaealisuse temal. Eluviisid ja harjumused.
3. kord – Meeldivad ja ebameeldivad asjad. Õnn ja õnnetus. Elevus, viha ja ärevus. Vestlused ja arutelud. Näited elust. Väljendid tunnete kirjeldamiseks.
4. kord – Abstraktsed sõnad. Liitomadussõnad. Liitnimisõnad. Tegusõna+eessõna. Sõnade moodustamine. Harjutused.
5. kord – Inimeste kirjeldamine I. Välimus (juuksed, nägu, nahk ja jume). Kasv ja kehaehitus. Üldine välimus. Temaatilised omadussõnad.
6. kord – Inimeste kirjeldamine II. Iseloom, intellektuaalsed võimed. Suhtumine ellu, suhtumine teistesse inimestesse. Temaatilised omadussõnad.
7. kord – Ajakirjandus ja meedia, raadio ja televisioon, erinevad väljaanded. Arutelu erinevate saadete üle. Uudised (valmistada ette tunnis esitamiseks).
8. kord – Raha. Ostmine, müümine ja tasumine. Isiklik finants, sissetulekud, laenamine.
9. kord – Uskumused ja arvamused. Tegusõnad ja väljendid nende kirjeldamiseks. Ideoloogiad, filosoofiad ja veendumused. Arutelud.
10. kord – Rääkimine (tegu-, omadus- ja määrsõnad). Kuus meelt – nägemine, kuulmine, maitsmine, puudutamine, lõhn, kuues meel.
11.-12. kord – Varasemate teemade kordamine.

I semestril 2018 sügisel võeti läbi järgmised teemad:

Grammatika:

1.-2. kord – erinevate ajavormide kordamine, grammatilised harjutused kodutööks;
3.-4. kord – ajaväljendid, passiiv, harjutused kodutööks;
5.-6. kord – tingimuslausete 1. ja 2. tüüp, harjutused;
7.-8. kord – tingimuslausete 3. tüüp, I wish I did;
9.-10. kord – I wish I did/ I wish I had done, harjutused kodutööks
11.-12. kord – läbitud teemade kordamine

Sõnavara, vestlused:

1.-2 kord – Tööalane sõnavara. Räägime oma tööst. Karjääriredel. Koondamised, vallandamised, töökohale kandideerimine. Arutelud.
3.-4. kord – Inimestevahelised suhted, abielu. Partnerlus. Arutelud.
5.-6. kord – Looduskatastroofid. Inimese poolt tekitatud katastroofid. Epideemiad. Arutelud.
7.-8. kord – Keskkonnaprobleemid.Energiakriis. Vaidlused. Taimede ja loomade maailm. Loomade õigused. Arutelud.
9.-10. kord – Hariduse astmed. Tuur Britannias ja Eestis. Räägime oma haridusteest. Meenutame lasteaia- ja kooliaastaid. Vestlus: “Minu elu õnnelikuimad aastad“.
11.-12. kord – Mida ma oleksin võinud teha oma elus? Karjäär, hobid. Meeldivused/mittemeeldivused.

Kursuse lõpetaja oskab end selgelt ja üksikasjaliselt väljendada kõikides põhilistes eluvaldkondades ja selgitada oma seisukohti. Saab aru pikematest kõnedest, telesaadete ja filmide sisust, ajaleheartiklitest. Suhtleb keelt emakeelena kõnelevate inimestega. Oskab kirjutada selgeid tekste ja kirju.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Kogumaht on 72 kontakttundi, millele lisandub 24 tundi iseseisvat tööd (I semester 36+12 tundi, jätkukursus 36+12 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

neljapäeviti kell 12 - 14.15
31. jaanuar - 18. aprill 2019

Maht

36 tundi

Hind

165 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 2, vestluskursuse jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis