Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B2, vestluskursuse jätkukursus

Kursus sobib neile, kes omavad vähemalt B1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse erinevaid õpikuid ja õpetaja koostatud harjutusi.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel.
Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat.

Õpitakse tundma hästi palju ingliskeelseid väljendeid (English idioms – väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).

Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi ning arutelusid etteantud teemadel.

Kursuse sisu ja läbi võetavad teemad:

Grammatika:

1.-3. kord – modaaltegusõnad, must, have to, can, could, should, ought to, may, might; konstruktsioonid might (could, must jne), have done ja nende suuline harjutamine. Harjutused kodutööks.
4. kord – artikkel (umbmäärane, määrav, ilma artiklita). Harjutused kodutööks;
5.-6. kord – some, any;no, none;nothing, nobody. Harjutused kodus.
7.-8. kord – much, many; little, few, a lot, plenty; all, all of; most, most of, nine of. Harjutused kodutööks.
9.-10. kord – all, every, whole;each, ever; kaudne kõne + aegade kordamine. Harjutused kodutööks.
11. kord – -ing ja –ed laused (the woman talking to Tom, the man injured in the accident). Harjutused kodutööks.
12. kord – omadussõnad lõpuga –ing ja –ed. Omadussõna + eessõna. Harjutused kodutööks.
13. kord – määrsõnad, so ja such. Tegusõna+eessõna. Tegusõnalised väljendid (end up, give away etc).

Sõnavara, vestlused:

1. kord – Tunded ja emotsioonid ning nende väljendamine.
2.-3. kord – Koosolekud ja nende liigid. Sissejuhatus koosolekusse. Nõusolek ja mittenõusolek. Arvamused. Telefonikõned.
4.-5. kord – isiklik finants ja sissetulekud (palk, preemia, tulemustasu jne). Ettevõtte varad. Reisimine ja nõuanded reisijale.
6.-7. kord – Meditsiin. Arsti juures, haigused. Mida teha, et tervena elada? Pandeemiad.
8.-9. kord – Kuritegevus ja selle liigid. Kohus. Suhted töökohal. Loomade õigused.
10.-11. kord – Imelised juhtumid. Müstika. Vestlus: See juhtus minuga. Surm.
12.-13. kord – Iseloom ja välimus. Inimeste ja esemete kirjeldamine. Toit. Mitmesugused toiduained. Joogid.

Iga teema juurde kuuluvad erinevad harjutused sõnavara kinnistamiseks.

Kursuse lõpetaja:

• väljendab end selgelt ja üksikasjaliselt väljendada kõikides põhilistes eluvaldkondades ja selgitab oma seisukohti,
• saab aru pikematest kõnedest, telesaadete ja filmide sisust, ajaleheartiklitest,
• suhtleb keelt emakeelena kõnelevate inimestega,
• kirjutab selgeid tekste ja kirju.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

reedeti
5. veebruar- 7. mai 2020
kell 9.30 - 11.45

Maht

39 tundi

Hind

195 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee