Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 1, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2018. sügisel alnud kursusele. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kursus sobib neile, kes on läbinud elementaartaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Pre-intermediate, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

 Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 7-12

Grammatika

täisminevik, for/since/ever/never, sõnade moodustamine;
have to, should/must;
enneminevik, lausete ühendamine;
passiivi ajad, liitsõnad, sõnad, mis sobivad kokku;
kestev täisminevik, ülevaade kõikidest ajavormidest;
esimese ja teise tüübi tingimuslaused, eessõnad

Sõnavara

nõusolek/mittenõusolek, perekonnalood;
riided, arsti juures, sport;
tunnete väljendamine, hüüatused, rääkimine kirjandusest;
vestlused telefoniga, interneti kasutamisvõimalused ja kaasaegne elu;
sündimine, abielu ja surm, head uudised/halvad uudised,
rääkimine võimalustest, unistused ja soovid, tänamine ja lahkumine.

I semestril 2018. aasta sügisel võeti läbi peatükid Unit 1-6

Grammatika:

Abitegusõnad, aegade kordamine, küsisõnad;
kestev olevik, have/have got;
lihtminevik, kestev minevik;
much/many, some/any, something/someone/somwhere;
would like to, erinevad tuleviku väljendamise vormid;
küsimuste esitamine, modaaltegusõnad (kohustused ja lubadused), omadussõnade võrdlusastmed, as..as.

Sõnavara, suhtlemine:

Suhtlusväljendid;
meeldivad tegevused, sport ja vaba aeg;
arvude ja kuupäevade kordamine, oma arvamuse esitamine, lühivastused, toidu, linnade ja inimeste kirjeldamine;
ettepanekute tegemine, kahtluse väljendamine;
reisimine, transport, ilmastikuolud.

Kursuse lõpetaja oskab väljendada oma mõtteid tuttavatel teemadel erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni oma perekonna, elutingimuste ja töö kohta, teha kirjalikke märkmeid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 81 kontakttundi, millele lisandub 27 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13 tundi ja jätkukursusel 42+14 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

reedeti kell 9.30 - 11.45
18. jaanuar - 12. aprill 2019


Maht

39 tundi

Hind

176 eurot, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 1, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis