Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 1

Kursus sobib neile, kes on läbinud elementaartaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Pre-intermediate, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk:
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu
I semestril võetakse läbi peatükid Unit 1 – 6:

Grammatika:

 Abitegusõnad, aegade kordamine, küsisõnad;
kestev olevik, have/have got;
lihtminevik, kestev minevik;
much/many, some/any, something/someone/somwhere;
would like to, erinevad tuleviku väljendamise vormid;
küsimuste esitamine, modaaltegusõnad (kohustused ja lubadused), omadussõnade  võrdlusastmed, as..as.

Sõnavara, suhtlemine:

Suhtlusväljendid;
meeldivad tegevused, sport ja vaba aeg;
arvude ja kuupäevade kordamine, oma arvamuse esitamine, lühivastused, toidu, linnade ja inimeste kirjeldamine;
ettepanekute tegemine, kahtluse väljendamine;
reisimine, transport, ilmastikuolud.

Kursuse lõpetaja oskab väljendada oma mõtteid tuttavatel teemadel erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni oma perekonna, elutingimuste ja töö kohta, teha kirjalikke märkmeid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Aeg

kolmapäeviti kell 17.30 - 19.45
25. september - 18. detsember 2019

Maht

39 tundi

Hind

183 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 1

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis