Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B1.2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2020. sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.
Kursus sobib neile, kes on läbinud B1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Intermediate.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.

Kursuse sisu

Jätkukursusel võetakse läbi Unit 6-12.

Grammatika

 • informatsiooni küsimised, mis värvi/mis suurus/milline osa/kui kaugel/kui palju?
 • täisminevik, täismineviku passiiv, määrsõnad, ajaväljendid,
 • verb+-ing lõpp, verb+infinitiiv, omadussõna+infinitiiv,
 • II ja III tingimuslausete tüüp,
 • modaaltegusõnad might/could/should,
 • nimisõna fraasid,
 • umbmäärane ja määrav artuikkel,
 • all/everything,
 • võimalikkust näitavad modaaltegusõnad, olevik ja minevik,
 • kaudne kõne, kaudsed mõtted ja küsimused.

Sõnavara

 • inimeste, kohtade ja asjade kirjeldamine,
 • omadussõna+nimisõna,
 • mänguasjad ja beebikaubad, daamide mood,
 • kontoritarbed, sildid,
 • meeldimised/mittemeeldimised, nõusolek, sümpaatia ja üllatus;
 • kehakeel (hammustama, plaksutama, embama jne),
 • reisimine ja arvsõnad, murdarvud, protsendid,
 • sarnase tähendusega sõnad,
 • rahaga tegelemine,
 • liitsõnad,
 • ma vajan ühte neist asjadest, seda kasutatakse, see on valmistatud millestki,
 • väljendid eessõnaga out ja up, suhtumise väljendamine,
 • inimesed, kes muutsid maailma,
 • ajalehed meie maal, rääkimine jooksvatest uudistest,
 • tänumeili kirjutamine.

Kursuse lõpetaja:

 • väljendab üsna ladusalt oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta,
 • arutleb igapäevateemadel, vahetada informatsiooni,
 • kirjutab isiklikku kirja tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).

Õppekava kogumaht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega. 

Aeg

kolmapäev
3. veebruar - 5. mai 2021
kell 17.30 - 19.45

tundi ei toimu 24. veebruaril

Maht

39 tundi

Hind

195 €, kõik õppematerjalid kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee