Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A 2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Elementary.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1-6

Grammatika:

 • omastav asesõna, verbid have/go/live/like
 • aegade kasutamine, olevik, küsimuste moodustamine, eitused
 • there is/are, some/any/a lot of, this/that/these/those
 • can/can`t, määrsõnad, was/were/could, was born
 • lihtminevik, ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu, suhtlusväljendid
 • ajaväljendid, ametid, töö
 • toit, sisseostude tegemine, linna ja maaelust rääkimine, suundade küsimine ja juhatamine
 • kodu kirjeldamine, inimeste kirjeldamine (välimus, riided, iseloom)
 • asjade ja tunnete kirjeldamine

Kursuse lõpetaja:

 • oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta
 • kirjeldab ennast, perekonda ja oma lähiümbrust

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 39 auditoorset tundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekava nimetus – Inglise keel A 2
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

kolmapäev
23. september - 16. detsember 2020
kell 9.30 - 11.45

Maht

39 tundi

Hind

195 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee