Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel edasijõudnutele, jätkukursus

Aini Kuusik

Jätkukursusega on võimalik liituda.
Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud Hispaania keele õpikut edasijõudnutele.

Kursusele tulija oskab:

a) grammatikast pöörata tegusõnu olevikus, gerundiivi vorme, asesõnade erinevaid vorme, arvsõnu 1- 1000, lihtsamaid eessõnu;
b) sõnavarast rääkida lihtsalt endast, oma perekonnast, viisakusväljendeid, toitudest, elukohast ja kirjeldada ruumi.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Kursuse sisu:
Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unidades 15-21:

Grammatika:

Unidad 15 – kindla kõneviisi lihttulevik, lihttuleviku ebareeglipärased vormid, tingimuslause 1. tüüp;
Unidad 16 – subjunktiivi olevik, palve, kahtluse, käsu, soovi ja ebareaalse olukorra väljendamine subjunktiivis;
Unidad 17 – jaatav käskiv kõneviis, ebareeglipärased vormid, en cuanto+subjunktiiv, subjunktiivi kordamine;
Unidad 18 – eitav käskiv kõneviis, võrdelmine subjunktiiviga, jaatava käskiva kõneviisi kordamine;
Unidad 19 – tingiv kõneviis, ebareeglipäraste vormide sarnasus lihttulevikuga, acabar de+infinitiiv, omadussõna ülivõrre, selle ebareeglipärased vormid;
Unidad 20 – subjunktiivi süvendatud kordamine, lihtmineviku ja jaimperfektse mineviku võrdlemine; sin+tegevusnimi;
Unidad 21- jaatava ja eitava käskiva kõneviisi kordamine, kohta näitavad määrsõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Unidad 15 – sisseoste tegemas, kingituste valimine, riietusesemed, riidematerjalid, temaatilised vestlused ja dialoogid;
Unidad 16 – haigused, arsti juures, kehaosad, mis valutab?, terve eluviis, vestlused ja dialoogid;
Unidad 17 – toiduained, turul, hulga väljendid, kui palju maksab?, temaatilised dialoogid;
Unidad 18 – ärge saastage keskkonda, viibimine looduses, mis milleks kõlbab, temaatilised vestlused ja dialoogid;
Unidad 19 – ma teeksin kõik tema jaoks, kus ja kuidas meeldis veeta puhkust, erinevad puhkuse veetmise viisid, vestlused ja temaatilised dialoogid,
Unidad 20 – arvutid ja mobiiltelefonid igapäevaelus, arvuti kasutusvõimalused, dialoogid;
Unidad 21 – reisismine mööda Hispaaniat (lennujaam, autorent, meditsiiniline abi, kommunikatsioon, liiklusreeglid, suhtlemine), suundade küsimine ja juhatamine, dialoogid.

Uue kursuse alguses korratakse üle eelnevalt õpitud grammatika, vestlusteemad ja sõnavara.

I semestril 2016. aasta sügisel võeti läbi järgmised teemad:

a) grammatikast mineviku ajad, subjunktiiv (kahtlev kõneviis), käskiv kõneviis (eitav, jaatav), enesekohased verbid, tulevik, süvendatud eessõnade kordamine,

b) sõnavarast igapäevategevused, reisimine, hotellid, minevikusündmustest rääkimine, sisseostud (toidud, riided), meditsiin, töö, puhkus.

Kursuse lõpetaja oskab oleviku ja mineviku põhiaegu, asesõnade kasutamist, vestelda igapäevateemadel, küsimusi esitada ja neile vastata, kirjutada kirju sõpradele/tuttavatele, lihtsaid e-meile.
Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 42 kontakttundi, millele lisandub 14 tundi iseseisvat tööd.
Kogumaht on 72 kontakttundi, millele lisandub 24 tundi iseseisvat tööd (I semester 30+10 tundi, jätkukursus 42+14 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel edasijõudnutele
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975. a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ning TEA keeltekoolis. Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

jätkukursus
kolmapäeviti kell 17.30 - 19.45
24. jaanuar - 25. aprill 2018

Maht

jätkukursus 42 tundi

Hind

jätkukursus 186 €, kõik õppematerjalid hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Hispaania keel edasijõudnutele, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis