Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele A 1.2

Kursus on jätkuks 2019.a sügisel alanud algajate kursusele, kuid sobiva taseme korral on sellega võimalik liituda. See sisaldab algteadmisi grammatikast ja sõnavarast ning juhatab õpilasi hispaaniakeelsete tekstide lugemisele.
Kasutatakse paljundusmaterjale ja õpikut Español en Marcha A2. Libro del alumno. Francisca Castro Viúdez et al. SGEL, Madrid 2014 (õpik on kättesaadav internetis).
Kursuse eesmärk:

Tutvutakse hispaania keele hääldusreeglitega ja harjutatakse hästiartikuleeritud igapäevavestlusest arusaamist. Õpitakse mõistma ja kasutama lihtsamaid igapäevaseid suhtlusväljendeid.
Kursusel tutvutakse ka Hispaania kultuuri, traditsioonide ja tavadega.

Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ja aktiivõppemeetodeid.

Kursuse sisu:

Sõnavara:

• ümbruse kirjeldamine,
• soovide ja unistuste väljendamine,
• kauba kohta küsimine poes või turul,
• vestluse alustamine, viisakusväljendite kasutamine vestluses,
• enesetunde kirjeldamine,
• ajamääruste, hindade väljendamine,
• broneeringute teostamine; ettevõtte tutvustamine,
• oma kodukoha (kodulinna) tutvustamine,
• informatsiooni hankimine ja jagamine.

Grammatika:

• õpitakse juurde ebareeglipäraste tegusõnu (-IE, -UE, -I) ja muud verbid, mis on
igapäevasituatsioonidega seotud,
• õpitakse juurde tegevuse asesõnalisi tegusõnu (levantarse (SE) ja gustar (LE)-tüüpi tegusõnu,
• mineviku vormi (indefinido/lihtminevik),
• õpitakse tulevikutähendusega tegusõna ir + a + infinitiiv
• harjutatakse ser ja estar kasutamist ning korratakse kõike eelnevalt õpitut

Kursuse lõpetaja:

• oskab kirjeldada oma perekonda, elukohta, päeva, jms,
• oskab kirjeldada varasemaid tegevusi ja isiklikke kogemusi,
• saab aru lihtsatest lausetest ja mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste lühitekstist,
• oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teksti ning juttu tuttaval teemal (nt teade, kirja, e-mail),
• valdab igapäevasituatsioonidega seotud põhisõnavara ja oskab rakendada algteadmisi kõnesituatsioonides.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13 ja II semestril 39+13 tundi)

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäev, 20. jaanuar - 20. aprill 2020
kell 17.30 - 19.45

Maht

39 tundi

Hind

183 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee