Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele

Kursus on mõeldud algajatele ja sisaldab algteadmisi grammatikast, sõnavarast ning juhatab õpilasi hispaaniakeelsete tekstide lugemisele.
Kasutatakse õpetaja koostatud materjale ja erinevaid õpikuid.

Kursuse eesmärk:

Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks ja grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks. Samuti luua eeldused baassõnavara omandamiseks ja toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist. Tunnis suheldakse nii hispaania kui eesti keeles.
Suur rõhk on hispaania keele grammatikareeglitel ja igapäevaelus kasutatavale sõnavaral: 1) ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla. 2) Põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel.
Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ja aktiivõppemeetodeid.

Kursuse sisu

1. osa
Sõnavara:
Tähestik ja hääldus, tervitused, hüvastijätud. ja tutvumine, nädalapäevad, enesetutvustus, rahvused, elukutsed, keeled, vanus, numbrid, välimus ja iseloom, pere, isiklikud asesõnad.
Grammatika:
Esimesed tegusõnad: llamarse, ser, estar, tener (ennast nimetama, olema, omama)
Küsivad asesõnad.

2. osa
Sõnavara:
Kus Sa õpid? Kus sa töötad? Kus sa elad? Asjad kodus ja klassis. Minu linn ja linnaosa.
Grammatika:
Määrava ja umbmäärane artikli kasutus, tegusõnade pööramine olevikus, kohamäärsõnad, tegusõna ser ja estar.

3. osa
Minu kodu, toad, mööbel. Oma huvide ja soovide väljendamine.

Kursuse lõpetaja:

* oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse,
* suudab omandada laiendatud baassõnavara,
* suudab aru saada hästiartikuleeritud igapäevavestlusest,
* suudab rakendada algteadmisi kõnesituatsioonides,
* oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppetöö korralduse alustega.

Aeg

neljapäev
kell 17.30 - 19.45
4. veebruar - 6. mai 2021

Maht

39 tundi

Hind

195 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee