Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel A2

Kursus on mõeldud õppijatele, kelle hispaania keele tase vastab A1 tasemele.
Kasutatakse õpetaja koostatud materjale ja erinevaid õpikuid.

Kursuse eesmärk:

Häälduse viimistlemine. Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse.
Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ja aktiivõppemeetodeid. Tunnis suheldakse nii hispaania kui eesti keeles.

Kursuse sisu:

  • Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast (ajad, aja- ja koha prepositsioonid, omadussõnad, artiklid jne.).
  • Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale: hablar de antes y ahora, dar consejos, hablar de costumbres, del tiempo libre y de los planes de futuro.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse
  • suudab omandada laiendatud baassõnavara (ümbruse kirjeldamine, soovide ja unistuste väljendamine)
  • suudab aru saada hästiartikuleeritud igapäevavestluses
  • suudab rakendada algteadmisi kõnesituatsioonides
  • oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes, oskab mineviku vormi (pretérito perfecto compuesto, indefinido e imperfecto), tegevuse kestvuse väljendamist, asesõnalisi tegusõnu (levantarse (SE) ja gustar (LE) – tüüpi tegusõnu, lihttuleviku, harjutab ser ja estar kasutamist ning kordab kõike eelnevalt õpitut
  • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teksti tuttaval teemal (nt teade, kiri, e-mail)

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekava nimetus – Hispaania keel A 2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäev
17. september - 10. detsember 2020
kell 17.30 -19.45

Maht

39 tundi

Hind

195 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee