Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti keel algajatele vene keele baasil

Eesti keel algajatele kursus toimub kaks korda nädalas. See kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad õppida eesti keelt nullist vene keele baasil. Kasutatakse õpikut „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1“. I. Mangus, M. Simmul, 2009 ja õpetaja poolt koostatud lisamaterjale.

Eesti keel algajatele kursuse eesmärk:

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Sõnavara õppimine toimub elulähedaste situatsioonide imiteerimise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Eesti keel algajatele kursuse sisu:

Sõnavara ja grammatika:

 1. Tutvumine. Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt, kõneetikett, keeled. Tähestik, olevik, asesõna, jaatav ja eitav kõne, nimisõna ainsus ja mitmus, omastav kääne, pööramine olevikus.
 2. Perekond ja sugulased: Perekonnaseis, vanus, välimus, rollid, igapäevased tegevused. Arvsõnad, omadussõnad.
 3. Kohtumised: Asutused linnas. Kellaaeg. Helistamine, etikett. Kaasaütlev kääne.
 4. Elukoht: Asjad kodus. Arvud. Aadress. Omadussõnad. Kohakäänded. Minevik.
 5. Töö ja puhkus: Päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid. Olev ja saav kääne. Ma– ja da-infinitiivid.
 6. Kodumaa, rahvused ja keeled. Küsisõnad.

Eesti keel algajatele kursuse lõpetaja:

 • suhtleb lihtsal viisil, küsib lihtsaid küsimusi ja vastab neile;
 • tutvustab ennast ja teisi, tervitab, jätab viisakalt hüvasti;
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
 • räägib ilma abita iseendast, oma elukohast, kirjeldab inimesi, keda ta tunneb;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ja täidab formulare personaalsete andmetega.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 60 tundi, mis koosneb 40 kontakttunnist ja 20 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega


Эстонский язык для начинающих на основе русского языка

Этот курс предназначен для людей, желающих выучить эстонский язык с нуля на основе русского. Учебник «Здравствуйте! Учебник эстонского языка для начинающих 0-А1“. И. Мангус, М. Симмул, 2009 г. и дополнительные материалы, подготовленные преподавателем.

Цель курса эстонского языка для начинающих:

Основной акцент курса сделан на языке общения, вы изучите словарный запас, необходимый для повседневной жизни. Главное – коммуникативный метод. Обучение словарному запасу происходит путем имитации реальных ситуаций. На курсе развиваются все необходимые суб-навыки: понимание прочитанного, понимание аудирования, устная и письменная речь, даются базовые знания речевого поведения.

Содержание курса эстонского языка для начинающих:

Словарный запас и грамматика:

 • Встречаться. Знакомство и вежливые выражения, прощание, речевой этикет, языки. Алфавит, настоящее время, местоимение, утвердительная и отрицательная речь, существительное единственного и множественного числа, притяжательный падеж, обращение в настоящем времени.
 • Семья и родственники: Семейное положение, возраст, внешний вид, роли, повседневная деятельность. Числительные, прилагательные.
 • Встречи: Учреждения города. Время суток. Звонок, этикет. Ассоциативный случай.
 • Место жительства: Вещи дома. Числа. Адрес. Прилагательные. Разместите кейсы. Прошлое.

Работа и отдых: День, неделя, месяц. Свободное время. Хобби и интересы. Настоящий и принимающий случай. Ма- и да-инфинитивы.
Родина, национальности и языки. Вопросительные слова.

Выпускник курсов эстонского языка для начинающих:

 • общается просто, задает простые вопросы и отвечает на них;
 • представляет себя и других, здоровается, вежливо прощается;
 • понимает знакомые имена, слова, простые предложения на вывесках, плакатах, каталогах;
 • говорит без посторонней помощи о себе, своем месте жительства, описывает знакомых ему людей;
 • пишет короткое и простое сообщение и заполняет формы личными данными.
Aeg

esmaspäeviti ja neljapäeviti
12. veebruar - 22. aprill 2024
kell 17.30-19.00

tundi ei toimu 28. märtsil

Maht

40 tundi

Hind

240 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse keeleklass