Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Inglise keel B 1.2

Aini Kuusik

Kursus sobib neile, kes on läbinud B 1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Intermediate, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.


Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada  kesktaseme grammatikaoskusi.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu
I semestril võetakse läbi peatükid Unit 1-5

Grammatika:
Erinevate aegade abitegusõnad, küsimuste moodustamine eri aegades, lühivastused;
oleviku ajad, passiiv;
mineviku ajad;
modaaltegusõnad;
erinevad tulevikuvormid, may, might, could; verb+to, verb+ing, tingimuslausete kolm tüüpi, kaudne kõne;

Sõnavara, suhtlemine: 

Suhted, töömaailm, soovitused,
arvamuse avaldamine,
nõusolek ja mittenõusolek, sünd, abielu, surm, informatsiooni vahetamine ja võrdlemine,
kombed, jutustused,
sõnad, mis ühendavad ideid, reisimine, puhkus, ilm
Kursuse lõpetaja oskab üsna ladusalt väljendada oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni. Oskab kirjutada isiklikku kirja tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1.2

Õppekavarühm  – Keeleõpe

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

kolmapäeviti kell 9.30 - 11.45
19. september - 19. detsember 2018

Maht

42 tundi

Hind

189 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 1.2

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis